K?cik pedagoga
Get Adobe Flash player

Od 2004 roku w Polsce 12 pa?dziernika obchodzony jest Dzie? Bezpiecznego Komputera. Z tej okazji warto przypomnie?, ?e dla dzieci Internet jest oknem na ?wiat, oferuj?cym wiele mo?liwo?ci rozwoju, nauki czy nawi?zywania nowych znajomo?ci, ale tak?e mo?e nie?? za sob? pewne zagro?enia.

Dlatego dla rodzicw bezpiecze?stwo ich podopiecznych w Internecie powinno by? tematem bliskim na co dzie? aby ?wiadomie mogli edukowa? najm?odszych zarwno o korzy?ciach, ale tak?e ewentualnych niebezpiecze?stwach p?yn?cych z sieci.

W dzisiejszych czasach bycie online 24 godziny na dob? nie dotyczy tylko doros?ych, czy nieustannie korzystaj?cych z social mediw nastolatkw, ale tak?e coraz cz??ciej m?odszych dzieci. Do?? naturalny, albo ma?o kogo dziwi?cy, jest widok malucha zr?cznie pos?uguj?cego si? smartfonem, czy komputerem. Niestety cz?sto opiekunowie pozwalaj? dzieciom korzysta? z Internetu bez ogranicze?, a co gorsza bez ?adnej kontroli, ciesz?c si? chwil? spokoju. Cz?sto doro?li nie potrafi? odpowiedzie? na pytania co ich dziecko robi w sieci, jakie tre?ci ogl?da, z kim rozmawia, w co zaczyna wierzy? pod wp?ywem nowo poznanych osb. Te pytania powinni zada? sobie wszyscy opiekunowie, aby u?wiadomi? sobie, jakie skutki dla m?odego, niedo?wiadczonego, a przede wszystkim cz?sto zbyt ufnego cz?owieka mo?e mie? kontakt z tre?ciami dla doros?ych, czy osob? o z?ych zamiarach.

M?dry rodzic, to ?wiadomy rodzic

Chc?c uchroni? najm?odszych przed ewentualnymi niebezpiecze?stwami, ktre mog? spotka? ich w sieci nie nale?y zabrania? im korzystania z niej. Lepsze rezultaty osi?gniemy ucz?c i t?umacz?c jak odr?nia? to co dobrego i korzystnego oferuje Internet, od tego czego lepiej unika? i w co nie wierzy?. Jednak, aby u?wiadamianie dziecka by?o skuteczne, powinno obejmowa? nie tylko teori?, ale tak?e praktyk?. Dlatego warto z dzieckiem na pocz?tku wsplnie korzysta? z cyberprzestrzeni, s?ucha? go uwa?nie i rozmawia?. Je?eli dziecko samo zg?osi problem lub opisze sytuacj?, ktra wzbudzi?a w nim obawy, powinno mie? poczucie, ?e zawsze b?dzie potraktowane powa?nie i ma do kogo si? zwrci? o rad? i wsparcie. Obserwacja w?asnego dziecka, codzienne rozmowy mog? zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom, a dodatkowo pomog? zbli?y? si? do siebie i pozna? zainteresowania pociechy.

Pozorna anonimowo??

Wielu u?ytkownikw Internetu uwa?a, ?e s? anonimowi w sieci, co daje im pewnego rodzaju poczucie bezkarno?ci i przyzwolenie na nieuczciwe zachowania i praktyki wobec innych osb.  Anonimowo?? ta jest tylko pozorna, poniewa? ka?dy ruch w sieci zostawia po sobie ?lad, a ka?da wypowied? i czyn posiada swojego autora realn? osob?. Dlatego nale?y u?wiadamia? dzieci, ?e nikt kto je obra?a, kto zachowuje si? wobec nich niew?a?ciwie i agresywnie, nie jest bezkarny. Ponadto dziecko powinno by? ?wiadome, ?e ono samo nie jest anonimowe, wi?c ka?de jego zachowanie, ka?da przekazana informacja, zdj?cie, czy poufne dane pozostaj? w sieci nawet po wylogowaniu i mog? trafi? w niepowo?ane r?ce  komentuje podkom. Katarzyna ?wi?tek z Biura Prewencji KGP.

Zaufanie pod kontrol?

Dzieci?ca ufno?? przede wszystkim wykorzystywana jest przez osoby o z?ych zamiarach, ktre cz?sto podszywaj? si? pod rwie?nikw swoich rozmwcw, aby ci jeszcze bardziej im zaufali.  Cz?st? praktyk? jest wykorzystywanie wizerunkw i profili innych osb, aby ukry? swoje prawdziwe intencje. Manipulowanie najm?odszymi u?ytkownikami Internetu jest ?atwiejsze i mo?e by? niebezpieczne w skutkach, je?eli w por? nie zostanie rozpoznane i zako?czone przez opiekunw. Manipulacja, wy?udzanie poufnych i prywatnych informacji, w efekcie nawet szanta?, to coraz bardziej powszechna praktyka, przybieraj?ca r?ne niebezpieczne formy. Nie?wiadome zagro?e? dziecko, nawi?zuje znajomo?? z rwie?nikiem, ktry po zdobyciu zaufania nak?ania je do dzielenia si? coraz bardziej prywatnymi informacjami. Cz?sto wirtualny rwie?nik jako pierwszy wiele o sobie mwi, sam wysy?a zdj?cia, z czasem coraz bardziej ?mia?e, nak?aniaj?c do tego samego dziecko.[1] To dziecko, ktre odpowiednio wcze?niej zosta?o u?wiadomione o r?nych niebezpiecze?stwach p?yn?cych z sieci poczuje si? zaniepokojone i b?dzie dla niego naturalne, by zaalarmowa? o zaistnia?ej sytuacji bliskie osoby. Pami?tajmy te?, ?e istniej? specjalne programy tzw. kontroli rodzicielskiej, uniemo?liwiaj?ce uruchomienie zakazanych dla dzieci tre?ci, s? oglnodost?pne i mog? stanowi? wsparcie dla opiekunw, ktrych pociechy zaczynaj? przygod? z Internetem.

Istotne jest, aby wsplnie z dzie?mi tworzy? bezpieczn? cyberprzestrze?, ktra rzeczywi?cie b?dzie otwartym, pe?nym mo?liwo?ci oknem na ?wiat, a nie niebezpieczn?, pozbawion? kontroli stref?. Nale?y pami?ta?, ?e wielu zagro?e?, czy stresuj?cych sytuacji mo?na unikn??, kiedy ?wiadomie korzysta si? z Internetu. W tym celu konieczne jest szerzenie wiedzy na temat cyberprzestrzeni, a tak?e wsp?praca rodzicw z nauczycielami, jak rwnie? stosowanie odpowiednich zabezpiecze?. Dzi?ki temu ka?dy dzie? b?dzie dla dziecka Dniem Bezpiecznego Komputera.
[1] ?rd?o: www.dyzurnet.pl


Odrabianie lekcji nie b?dzie codzienn? udr?k?, je?li zostan? stworzone odpowiednie warunki do pracy. Dziecko musi nauczy? si? pracowa? samodzielnie.
 W?a?ciwe przygotowanie. Dla dziecka odrabianie lekcji jest z regu?y wielkim problemem i cz?sto prowadzi do znacznych konfliktw mi?dzy nim a rodzicami. Praca domowa uniemo?liwia cz?sto robienie innych, bardziej atrakcyjnych rzeczy. Koledzy z podwrka nawo?uj?, dzwoni? do drzwi; komputer i telewizja kusz?. Jak w takich warunkach dziecko ma si? skoncentrowa?? Inne dzieci siedz? przez p? dnia przy biurku, gapi? si? przed siebie albo wyg?upiaj?, i nic z tego nie wychodzi. Inne znw regularnie zapominaj? co by?o zadane, gdy? uwa?aj?, ?e w ogle nie by?o ?adnej pracy domowej. Rwnie? i w tym przypadku mo?na dokona? pewnych zmian strukturalnych.
 Zeszyt prac domowych. Do dzieci cz?sto nie dociera, co maj? zadane. Dlatego powinny prowadzi? zeszyt prac domowych i zapisywa? w nim zadane lekcje. Je?eli Twoje dziecko nie daje sobie z tym rady, popro? jego kole?ank?/koleg? o sprawdzenie, czy zapisa?o prac? domow?.
Warunki pracy. Dziecko powinno mie? stworzone odpowiednie warunki do pracy.
 Dzieci nie powinny odrabia? lekcji w pokoju sto?owym, czy w kuchni, gdy? na tej przestrzeni wiele rzeczy zak?ca spokj, a wtedy naprawd? trudno si? skoncentrowa? na pracy. Kiedy po pomieszczeniu, w ktrym dziecko ma odrabia? lekcje, kr?c? si? inne osoby, w??czone jest radio czy telewizor nie sposb oczekiwa?, ?e zadanie zostanie wykonane w?a?ciwie. Sporo dzieci odrabia lekcje, siedz?c przed w??czonym telewizorem. Je?li dziecko odrabia prac? domow? w obecno?ci matki, istnieje niebezpiecze?stwo, ?e przy pojawieniu si? najmniejszych trudno?ci b?dzie szuka?o u niej pomocy. Mama jest zawsze pod r?k? i dlatego cz?sto nadu?ywa si? jej wsparcia. Dziecko powinno si? przede wszystkim nauczy? wytrwa?o?ci i przyzwyczai? si?, ?e nie wszystko od razu si? udaje. Musi nauczy? si? dok?adania wysi?ku, ?eby dotrze? do celu. Nie chodzi tutaj o odmawianie dziecku pomocy, tylko o pomaganie mu taki sposb, ?eby wzrasta?o jego poczucie odpowiedzialno?ci i samodzielno??. Zatem postarajcie si? doprowadzi? do tego, ?eby dziecko odrabia?o lekcje we w?asnym pokoju albo w takim pomieszczeniu, gdzie mo?e by? samo.
Spokojne miejsce do pracy. Miejsce pracy dziecka ma szczeglne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Powinno by? tak dostosowane do potrzeb dziecka, ?eby malec dobrze si? w nim czu?. Musz? by? przy tym spe?nione pewne warunki:
    Miejsce pracy powinno by? jasne. Nie oznacza to jednak, ?e biurko koniecznie musi by? usytuowane przy samym oknie.
  Biurko i miejsce do siedzenia musz? by? dopasowane do wzrostu dziecka.
  W?a?ciwe o?wietlenie miejsca pracy - najlepiej, je?li ?wiat?o pada z lewej strony sto?u czy biurka.
Miejsce pracy powinno by? uporz?dkowane. Je?li przed rozpocz?ciem pracy trzeba d?ugo szuka? zeszytw, powstaje u dziecka stres, jeszcze zanim wzi??o si? do lekcji.
  Zabawki czy podr?czniki, ktrych dziecko nie potrzebuje przy odrabianiu lekcji, powinny by? sprz?tni?te z biurka.
  Niezb?dne przybory szkolne (o?wki, s?owniki, kalkulator) powinny zawsze by? pod r?k?.
Wskazane jest prowadzenie terminarza, w ktrym dziecko mo?e zapisa? daty klaswek, oddawania prac, wycieczek klasowych, a tak?e prywatnych spotka?.

Regu?y u?atwiaj?ce nauk? i prac?:
    Dziecko odrabia lekcje samodzielnie.
    Podczas odrabiania lekcji, ogl?danie telewizji czy s?uchanie radia jest zabronione.
    Zeszyty z prac? domow? s? odk?adane na jedno miejsce.
    Po odrobieniu lekcji wszystkie przybory wracaj? na swoje miejsce.
    Po odrobieniu lekcji trzeba zapakowa? tornister na nast?pny dzie?.
    Ustal z dzieckiem okre?lony porz?dek materia?w do nauki poszczeglnych przedmiotw.
    Na zako?czenie: konsekwentnie przestrzegaj tego, ?eby dziecko zaczyna?o zabaw? dopiero po odrobieniu lekcji.
Dziecko nie b?dzie z w?asnej inicjatywy wprowadza?o w ?ycie i przestrzega?o tych regu?. To Ty musisz je do tego dopingowa? i towarzyszy? mu przez jaki? czas w utrwalaniu tych zasad. Unikaj przy tym pretensji. Sformu?uj konieczno?? dokonania zmian jako wsplne przedsi?wzi?cie (musimy jeszcze...). G?wny ci??ar wdro?enia tych zasad spoczywa jednak zawsze na dziecku. W ten sposb pomagasz dziecku przyswoi? sobie pewn? dyscyplin?. Nie denerwuj si?, je?li Twoje starania nie spotkaj? si? z entuzjastyczn? reakcj?. Dla wdro?enia tych regu? potrzebny jest czas (par? miesi?cy, rok, a nawet d?u?ej).
Nauka samodzielnej pracy
Zanim dziecko zacznie odrabia? lekcje, omw z nim, co ma do zrobienia. Niech przejrzy w Twojej obecno?ci zeszyty i oceni, czy samo da sobie z tym rad? i czy b?dzie mia?o problemy ze zrozumieniem. Pom? mu zrozumie? zadania. Je?li nie ma ju? ?adnych problemw, dziecko powinno usi??? w swoim pokoju i wzi?? si? do lekcji. Je?li pojawi? si? trudno?ci, dziecko powinno da? sobie z nimi rad? samodzielnie, nawet je?li pope?ni jaki? b??d. Wa?ne jest, ?eby ten wysi?ek podj??o samo. Je?li Twoje dziecko, mimo ustale?, ci?gle prosi o pomoc, narzeka czy p?acze, staraj si? nie ulega?. Dodaj mu odwagi i przypomnij o ustaleniach.
Ani dla Ciebie, ani dla dziecka konsekwentne trzymanie si? tych zasad nie b?dzie ?atwe. Wytrwanie przy swoich wymaganiach jest konieczne. Nie oczekuj, ?e wszystkie problemy rozwi??? si? z dnia na dzie?.
 Praca domowa s?u?y przede wszystkim pog??bianiu i utrwalaniu przyswajanego w szkole materia?u: je?li stwierdzisz, ?e dziecko cz?sto lub stale ma problemy ze zrozumieniem polece?, powiniene? porozmawia? z nauczycielem lub zwrci? si? do pedagoga Zanim przysposobisz dziecko do samodzielnego odrabiania prac domowych, porozmawiaj o tym z wychowawc?. Powinien by? poinformowany o twoim zamiarze. Musi wiedzie?, dlaczego praca domowa dziecka czasami jest niepe?na czy zawiera b??dy. Taka samodzielna praca umacnia odpowiedzialno?? dziecka, a tym samym rozwija jego zdolno?? koncentracji i wytrwa?o??. W przypadku odrabiania lekcji poczucie odpowiedzialno?ci to wa?ny ?rodek wychowawczy. Je?li dziecko robi du?o b??dw, albo jego samokontrola jest zbyt ma?a, wskazana jest kontrola przez rodzicw. Po przejrzeniu pracy domowej dziecka, poinformuj je, ile zrobi?o b??dw (nie mw dok?adnie, jakie to by?y b??dy). Na pocz?tku mo?esz dziecku nieco u?atwi? znalezienie b??dw, zakre?laj?c np. pewien obszar w zeszycie, czy informuj?c, ?e b??dy znajduj? si? w pierwszej cz??ci tekstu czy w pierwszych czterech linijkach. W zale?no?ci od post?pw dziecka mo?esz dowolnie powi?ksza? wskazywany obszar b??dw. Dzi?ki takiemu post?powaniu przyczyniasz si? do wyrobienia poczucia odpowiedzialno?ci i samokontroli u dziecka. Uczy si? ono, ?e na skutek braku skupienia ma wi?cej do zrobienia i ?e wszystko musi by? wykonane samodzielnie, a nie przez rodzicw.Drodzy Rodzice!

Zadbajcie o prawid?owy emocjonalny rozwj swojego dziecka, interesujcie si? tym, czym zaczyna interesowa? si? Wasza pociecha. Przede wszystkim chodzi o dost?p do Internetu i jego zasobw. Internet to wspania?e narz?dzie, z pomoc? ktrego dzieci mog? zdobywa? wiedz?, szuka? cennych informacji ze ?wiata nauki i kultury, a tak?e utrzymywa? kontakt ze znajomymi. Aby jednak Internet dobrze pos?u?y? dzieciom, nale?y je nauczy? rozs?dnego korzystania z jego zasobw. Najlepiej, aby dzieci uczy?y si? podstawowych zasad bezpiecze?stwa w Sieci od rodzicw. Niestety, rodzice cz?sto bagatelizuj? ten problem, t?umacz?c si? nieznajomo?ci? nowych technologii. To zrozumia?e, skoro kiedy sami byli dzie?mi, nie by?o jeszcze Internetu. Ten fakt nie zwalnia jednak rodzicw od zachowania czujno?ci. Post?p technologiczny sprawia, ?e ka?de pokolenie odkrywa co? nowego. Rola rodzica jednak zawsze pozostaje taka sama. Nie chodzi o to, aby rodzice nagle zostali specjalistami od informatyki, ale o to, aby zobaczyli dobre strony Internetu i pokazali dziecku jak funkcjonowa? w nim bezpiecznie. Rodzicielsk? czujno?? wspomagaj? filtry rodzinne, ktre doro?li mog? samodzielnie zainstalowa? na domowym komputerze. W przypadku problemw nale?y szuka? pomocy w firmach, ktre dystrybuuj? oprogramowanie lub skorzysta? z rad znajomych. Filtr rodzinny nigdy nie zast?pi rodzicw. Czujny rodzic rozmawiaj?cy ze swoim dzieckiem, plus dobre oprogramowanie to dobra recepta na sukces w wychowaniu dziecka do bezpiecznego korzystania z Sieci.


Dobre rady dla rodzicw.


Pami?taj, ?e zniewa?aj?c, n?kaj?c innych w Internecie, wysy?aj?c w Sieci gro?by np. zabij? ci?, popami?tasz mnie ,u?ywaj?c wulgarnych s?w na portalach internetowych, podszywaj?c si? pod kogo? innego na czacie, portalu spo?eczno?ciowym lub serwisie aukcyjnym, zamieszczaj?c w Sieci muzyk? lub filmy, ktrych nie jest autorem Twoje dziecko pope?nia wykroczenie lub nawet przest?pstwo! W zale?no?ci od wieku, dziecko lub rodzic mo?e ponie?? konsekwencje prawne. Pami?taj, ?e anonimowo?? w Sieci, w praktyce nie istnieje,
a granica mi?dzy g?upim ?artem a przest?pstwem jest bardzo cienka.

Rodzice, warto znale?? czas, skoro przysz?o?? naszych dzieci b?dzie oparta w?a?nie na wirtualnym ?wiecie. Ju? teraz na naszych oczach ro?nie pokolenie, ktre b?dzie w Sieci nawi?zywa? biznesowe kontakty, negocjowa? i podpisywa? umowy. Je?li zawczasu przygotujemy dziecko do bezpiecznego obcowania z Internetem, mo?emy by? bardziej spokojni o jego przysz?o??.

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii