K?cik pedagoga
Get Adobe Flash player

Ka?demu dziecku, niezale?nie od koloru skry, wyznania czy pochodzenia, przys?uguj? takie same prawa - prawa dziecka. Najwa?niejszym dokumentem dotycz?cym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Oglne Organizacji Narodw Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polsk? w 1991 roku.

Polska mo?e poszczyci? si? bogat? tradycj? zwi?zan? z promowaniem praw dziecka, pocz?wszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na ?wiecie dzia?acza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomys?odawc? stworzenia mi?dzynarodowej organizacji dzia?aj?cej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska by?a rwnie? inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdy? przed?o?y?a Komisji Praw Cz?owieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak wa?ne s? w naszym kraju prawa dziecka ?wiadczy rwnie? fakt, i? zosta?y one uwzgl?dnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Nasza szko?a przyst?pi?a do projektu UNICEF, bowiem w tym roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Projekt popularyzuje has?o Szko?a z Prawami Dziecka.

Edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo wa?na w kszta?towaniu postaw obywatelskich, bowiem ?wiadome swoich praw dziecko jest ?wiadomym obywatelem w doros?ym ?yciu. Odpowiedzialno?? za budzenie tej ?wiadomo?ci w?rd najm?odszych spoczywa na nas wszystkich. Rol? doros?ych jest tak?e dbanie, aby prawa dziecka by?y respektowane.

Nasz udzia? w projekcie b?dzie podkre?leniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowi?cego o prawach najm?odszych i uczczeniem zbli?aj?cej si? rocznicy.

Prawa dziecka znajduj? tak?e swoje odzwierciedlenie w codziennym ?yciu. Wa?ne jest, aby najm?odsi obywatele naszego kraju zdawali sobie spraw? czym s? prawa dziecka, jakie prawa im przys?uguj?, na czym polega r?nica mi?dzy prawem a obowi?zkiem, jakie s? granice, ktrych nie mo?na przekracza?, a tak?e gdzie mog? si? zwrci? w sytuacji, kiedy poczuj?, ?e ich prawa nie s? respektowane.

W edukacji o prawach dziecka niezwykle istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na sytuacje zagra?aj?ce realizacji praw dziecka, ale przede wszystkim na promowanie pozytywnych wzorw zachowa?.


CELEM PROJEKTU JEST:


? Zapoznanie dzieci i m?odzie?y z zagadnieniami dotycz?cymi praw dziecka,

? U?wiadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym ?yciu,

? Kszta?towanie w?rd m?odych ludzi postawy zaanga?owania spo?ecznego,

? Zaanga?owanie wszystkich podmiotw, w promowanie idei praw dziecka,

 


Twoje dziecko dorasta, staje si? niezale?n? osob? i szuka sposobu, by to wyrazi?. Okres dojrzewania nastolatka to trudny czas dla rodziny. Dziecko si? buntuje, jest bardziej dra?liwe, ma zmienne nastroje. Ten trudny czas dojrzewania mo?na przetrwa?, trzeba tylko wiedzie? jak.

Crka warczy na mnie podczas ka?dej rozmowy albo z krzykiem ucieka, trzaskaj?c drzwiami. Nigdy nie sprawia?a problemw, ale teraz bywa niezno?na - skar?y si? mama 11-letniej Zosi. To typowe objawy buntu nastolatka. Ich nasilenie zale?y od temperamentu dziecka i od naszego z nim kontaktu. Co si? z dzieckiem dzieje? Po prostu wchodzi w okres dojrzewania. W jego ?yciu nast?puje wiele zmian. Zmienia si? wygl?d - upodabnia si? do doros?ego - zmienia si? te? jego psychika.

Bunt nastolatka

To okres intensywnego wzrostu i przemian w organizmie. Hormony "buzuj?", wp?ywaj?c na zmienno?? nastrojw i wi?ksz? dra?liwo??. Poza tym dorastaj?ce dziecko chcia?oby mie? wi?cej wolno?ci i zaufania. Chce by? powa?nie traktowane. Tymczasem my, rodzice, coraz wi?cej od niego wymagamy, stosujemy coraz wi?cej zakazw i obci??amy je nowymi obowi?zkami. Dlatego rodzi si? bunt. B?dzie przybiera? na sile, je?li nie oka?emy dziecku zrozumienia. Nastoletnie dziecko czuje swoj? odr?bno?? i chce j? zaznaczy?. Zaczyna od tego, co naj?atwiejsze. Odmienny ubir, fryzura, tatua?, mroczny wystrj pokoju itp. maj? podkre?li? jego indywidualno??, zakomunikowa? oddzielenie si? od rodzicw. Wygl?dem
i zachowaniem nastolatek krzyczy: "Hej, staj? si? doros?y, mam swoje zdanie, swoje potrzeby i problemy. W moim ?yciu dzieje si? tak wiele, trudno mi sobie z tym wszystkim poradzi?...".

Kilka rad jak post?powa? z nastolatkiem

  • - Nie podno? g?osu. Twj krzyk to dla dziecka sygna?, ?e mu nie pomo?esz.
  • - Najpierw wys?uchaj. Pozwl mu przedstawi? swj punkt widzenia.
  • - Nie przerywaj komentarzami. Zadawaj pytania. Je?li widzisz, ?e dziecko ma problem z odpowiedzi?, nie nalegaj. Mo?e za kilka minut b?dzie gotowe ci odpowiedzie?. Naciskaj?c, tylko je zniech?cisz.
  • - Nie musisz si? zgadza? z tym, co nastolatek mwi, ani ulega? wszystkim jego pro?bom i naciskom. Nie pozwl, by Tob? manipulowa?. Ale pami?taj o argumentach. Unikaj s?w: "Zabraniam ci i koniec".
  • - Rozmawiaj spokojnie. "Rozumiem ci?, ale...", "Podobaj? mi si? Twoje argumenty, jednak mnie nie przekona?e?, wrcimy do tej rozmowy za rok".
  • - Je?li czego? dziecku zabraniasz, uzasadnij dlaczego. Przyznaj: "Martwi? si? o Ciebie. Nie chce Ci? pu?ci? na ten koncert, bo nie jestem w stanie zapobiec temu, co mo?e Ci? tam spotka?". Dziecko poczuje,  ?e si? o nie troszczysz. Mo?e zaproponuj, ?e je na ten koncert zawieziesz i odbierzesz.
  • - Zadziw troch? swoje dziecko, zaskocz. Potraktuj problem z humorem. Roz?aduj napi?cie, niech dziecko wie, ?e ma fajnego rodzica.
  • - Nie mw: "Ja w Twoim wieku, to...", ani "Mnie by?o gorzej, Ty masz wszystko" - to na nic. Lepiej zabierz dziecko na zakupy, poka?, ile co? kosztuje i jak d?ugo trzeba na to pracowa?.
  • - Nie wyg?aszaj wyk?adw ani nie zwracaj si? jak do malucha. Traktuj dziecko jak partnera. T?umacz w sposb prosty, zrozumia?y.

 

Rozs?dne ustalanie granic

To "przeistaczanie" si? w niezale?n? jednostk? jest naturalnym etapem rozwoju. Je?li rodzice to rozumiej?, ?atwiej b?dzie im i ich dziecku przej?? przez ten trudny czas. Bunt zaczyna si? wcze?nie, ale mi?dzy 10. a 18. rokiem ?ycia dziecka, rodzice maj? jeszcze czas na to, by wychowa? je na odpowiedzialnego doros?ego cz?owieka. Trzeba wi?c tak ustala? granice wolno?ci, by mie? mo?liwo?? je poszerza?. Je?li w tym roku nie pozwolimy na np. samodzielny wyjazd z kolegami, mo?emy to zrobi? za rok albo dwa. Ale wyt?umaczmy dziecku, dlaczego tak post?pujemy. Bywa, ?e rodzice m?odszym dzieciom pozwalaj? na wi?cej ni? starszym. 10-latka bawi si? z ch?opcami, ale gdy ko?czy 13 lat rodzice nagle zauwa?aj?, ?e staje si? kobiet?, zabraniaj? jej biegania z kolegami. My?li wtedy: "Jak to, dwa lata temu mog?am,a teraz, gdy jestem starsza, nie? Na imprezie dwa domy dalej mog?am by? do godz. 21, a teraz mam wrci? o 20?". Nie wolno odbiera? raz danych praw. Trzeba je dawkowa?! 


Przerwy sp?dza samotnie. Po szkole szybko wraca do domu, siada przed komputerem lub czyta ksi??k?. Nikt do niego nie dzwoni, nikt go nie odwiedza. Zapytany kogo chcia?by zaprosi? na urodziny, wzrusza ramionami. Czy ka?de dziecko musi mie? przyjaci??

Dlaczego przyja?? jest taka wa?na?

Kontakty interpersonalne s? wa?ne dla ka?dego dziecka i nastolatka. Sp?dzanie czasu w grupie rwie?nikw pozwala rozwija? umiej?tno?ci spo?eczne, uczy pracy w grupie i rozwi?zywania konfliktw . Od tego, czy dziecko jest lubiane, w du?ej mierze zale?y jego poczucie warto?ci. Na bazie informacji, jak? dziecko dostaje od grupy, buduje swoj? samoocen?. S? du?e szanse, ?e dziecko, ktre nie mia?o znajomych w dzieci?stwie, wyro?nie na wycofanego, ma?o asertywnego doros?ego, ktry b?dzie mia? problemy z nawi?zywaniem bliskich relacji mi?dzyludzkich.

Sk?d wiadomo, ?e co? jest nie tak

Maluch nie zawsze jest w stanie opowiedzie? o swoich problemach rodzicom. Czasem mama i tata przez d?ugi czas nie zauwa?aj?, ?e co? jest nie tak. Sk?d wiadomo, ?e dziecko nie ma kolegw? Przede wszystkim powinna? uwa?nie s?ucha? swojej pociechy. Je?li dziecko, zapytane o to jak by?o w szkole, udziela zdawkowych odpowiedzi, albo ze szczeg?ami opowiada o przebiegu zaj??, ale brakuje w tych relacjach informacji o rwie?nikach, powinna? uwa?niej przyjrze? si? jego relacjom z kolegami. Sprbuj zadawa? pytania pomocnicze, zapytaj z kim siedzia? dzi? w ?awce, co robi? na przerwach, kogo chcia?by zaprosi? na swoje urodziny, z kim siedzia? w autokarze na szkolnej wycieczce. Odpowiedzi dziecka powinny pomc Ci zorientowa? si?, jakie relacje ma malec ze znajomymi ze szko?y.

Co powinno niepokoi?

Sam brak opowie?ci o kolegach to jeszcze nie powd do niepokoju. Je?li jednak Twoje dziecko niech?tnie chodzi do szko?y, narzeka na poranne ble brzucha, sta?o si? apatyczne, unika rozmw o swoim dniu, cz?sto bywa smutne, szybko si? denerwuje - powinna? interweniowa?. By? mo?e przyczyn? takiego zachowania s? jego szkolne problemy. Mo?e okaza? si?, ?e chodzi o nadmiar obowi?zkw, ale przyczyn? gorszego samopoczucia mo?e by? tak?e osamotnienie.

Co robi?

Je?li podejrzewasz, ?e Twoje dziecko nie jest lubiane, mo?esz mu pomc. Przede wszystkim musisz udowodni? mu, ?e jest warto?ciowym, m?odym cz?owiekiem. Buduj poczucie jego warto?ci. Cz?sto chwal swoje dziecko, podkre?laj jego najmniejsze osi?gni?cia. Komplementuj je. Cz?sto problemy z nawi?zywaniem relacji maj? dzieci, ktre czuj? si? gorsze od rwie?nikw, maluchy, ktrym wydaje si?, ?e nie zas?uguj? na przyja??. Jest du?a szansa, ?e kiedy Twoje dziecko b?dzie lubi?o samego siebie, inni te? je polubi?.

Je?li Twoje dziecko nie ma przyjaci? w szkole, porozmawiaj z jego wychowawc?. By? mo?e w klasie jest problem, o ktrym nie wiesz. Nauczyciel zna dzieci, obserwuje ca?? grup?, jest obiektywny. Je?li ustalicie, ?e maluch faktycznie ma problem z nawi?zywaniem relacji, mo?ecie razem poszuka? dobrego rozwi?zania.


W szko?ach, zw?aszcza podstawowych, spotykaj? si? dzieci z r?nych ?rodowisk i grup spo?ecznych. To mo?e utrudnia? nawi?zywanie bliskich relacji. Oczywi?cie warto uczy? dziecko, ?e w przyja?ni r?nice spo?eczne nie maj? znaczenia, ale zdecydowanie ?atwiej jest nawi?za? blisk? relacj? z kim?, kto jest cho? troch? do nas podobny. Je?li masz tak? mo?liwo??, zapisz dziecko na zaj?cia dodatkowe. Wsplne zainteresowania mog? by? pocz?tkiem dobrej przyja?ni.


 W nowym roku szkolnym ?ycz? wszystkim uczniom sukcesw
w r?nych dziedzinach zainteresowa?,
rodzicom natomiast rado?ci z osi?gni?? ich dzieci. Smile

CO MA WP?YW NA WASZE SUKCESY W NAUCE:

1. W?a?ciwa pora 
Mi?dzy 13 a 15 gwa?townie spada koncentracja, dlatego nie odrabiaj lekcji
zaraz po powrocie ze szko?y. Co 30-45 minut rb przerwy
(lepiej kilka krtkich ni? jedn? d?u?sz?) napij si? wody, herbaty,
pos?uchaj muzyki, zrb porz?dek w pokoju. 
Skoncentruj si? na tym, czego masz si? nauczy?.
Powiedz sobie wyra?nie: Teraz b?d? si? uczy? i wytrwaj w tym postanowieniu. 
Wyznacz sobie nagrod? za punktualne rozpocz?cie i zako?czenie pracy. 
B?d? zainteresowany tym, czego si? uczysz. Lepiej pami?tamy to, co nas ciekawi. 
2. Skojarzenia 
Najtrudniejszy materia? mo?esz ?atwiej przyswoi? dzi?ki kojarzeniu wiadomo?ci
z obrazami np. z przyrody poj?cie ciep?e powietrze jest l?ejsze ni? zimne
nale?y powi?za? z balonem, ktry napompowany takim powietrzem leci w gr?. 
Ucz?c si?, staraj si? kojarzy? now? wiedz? z wiadomo?ciami ju? przyswojonymi. 
Szukaj ?miesznych skojarze? - u?atwia to zapami?tywanie. 
Podczas nauki nie zapominaj o tworzeniu wierszykw i rymowanek.
S? pomocne w zapami?tywaniu wielu szkolnych wiadomo?ci. 
3. Bardzo wa?ne urozmaicenia 

Nie wolno zbyt d?ugo koncentrowa? si? na jednym temacie. Najlepiej skaka?
po przedmiotach ( np. po matematyce historia, p?niej przyroda). 
4. Porz?dek 

W ba?aganie zbyt wiele czasu traci si? na szukanie potrzebnych rzeczy. 
5. Wszystkimi zmys?ami 

Wykorzystuj wszystkie mo?liwe kana?y ( wzrok, s?uch, dotyk ). 
Ucz?c si? u?ywaj s?uchu, wzroku i r?ki uwa?nie czytaj, g?o?no powtarzaj, pisz albo rysuj. 
Ucz?c si?, wybieraj wa?ne informacje, rb notatki, podkre?laj najwa?niejsze fragmenty
na kolorowo. 
POZA TYM: 
? Zapisuj w kalendarzu, notatniku, czy te? w osobnym zeszycie wszystkie terminy
    kartkwek, klaswek, sprawdzianw itp.
    Warto tak?e zaznacza? terminy dyskotek, urodzin, spotka? z przyjaci?mi itp. 
? Bardzo wa?ne jest planowanie nauki: jakie mam jutro lekcje? Co mam zadane
    z tych przedmiotw? Co jeszcze mam na jutro przygotowa?. 
? Ucz si? ze zrozumieniem. Najlepiej powtarzaj przeczytany materia? w?asnymi s?owami. 
? Naj?atwiej zapami?tujemy pocz?tek i koniec jakiego? materia?u, najtrudniej ?rodek,
    w zwi?zku z tym skup si? na istocie tematu, ktry jest 
     w?a?nie w jego centrum. 
? Prace domowe zaczynaj od ?atwych zada?, potem trudniejsze ?wiczenia,
    na koniec zostawiamy najprostsze prace. 
? Dobrze jest powtarza? w domu materia? z lekcji jak najszybciej po ich zako?czeniu
    warto odrabia? wszystkie lekcje tego samego dnia, 
     ktrego by?y one w szkole  (a? 80 % zapominamy podczas pierwszych 24 godzin). 
? W miar? mo?liwo?ci nale?y przerabia? kolejno po sobie przedmioty jak najmniej
    podobne do siebie, zadania pisemne za? odrabia? na 
     przemian z ustnymi. 
I JESZCZE JEDNA DOBRA RADA:

? Je?li w klasie psuj? si? stosunki, pogarszaj? si? tak?e wyniki w nauce. W takich
    sytuacjach najlepiej by?oby wydoby? na ?wiat?o dzienne 
    powd konfliktu i szybko si? z nim upora?. W?rd przyjaci? ?atwiej si? uczy?,
    a energi? lepiej zu?y? na wsplne wycieczki, spotkania ni? na spory. 
UCZCIE SI? SYSTEMATYCZNIE, NIE ODK?ADAJCIE PRACY. 
CODZIENNE, SYSTEMATYCZNE POWTRKI S? SKUTECZNIEJSZE 
NI? KILKUGODZINNA NAUKA NA DZIE? PRZED KLASWK?. 

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii