K?cik pedagoga
Get Adobe Flash player

Masz wra?anie, ?e twoje dziecko unika rozmowy? ?e poch?aniaj? je sprawy, o ktrych nie masz poj?cia? Doskwiera ci brak szczerych zwierze? ze strony dziecka? Oto sze?? krokw do tego, by poprawi? wasz? komunikacj?.
Brak rozmowy z w?asnym dzieckiem to problem wielu rodzicw. Najcz??ciej narzekaj? oni na to, ?e syn czy crka stali si? zamkni?ci, oddalili si?, a zwierzenia ograniczaj? do rozmw z rwie?nikami. Jest jednak kilka sposobw na to, by komunikacja pomi?dzy rodzicem i dzieckiem wrci?a na poziom satysfakcjonuj?cy obie strony.

Po pierwsze - akceptuj
Dziecko b?yskawicznie wyczuwa, je?li co? w jego zachowaniu czy wygl?dzie przestaje ci si? podoba?. Nietrudno o to w okresie, kiedy m?ody cz?owiek zaczyna dorasta?, stara si? odnale?? w?asn? to?samo??, eksperymentuje z wygl?dem, na?laduje kolegw. Nie wszystko co robi, musi ci si? podoba?, ale nie musisz od razu go krytykowa?, nie musisz zwraca? uwagi i poprawia?. Pozwl dziecku na pope?nianie w?asnych b??dw i wspieraj je w jego wyborach.

Po drugie - traktuj powa?nie
Dziecko ma prawo do w?asnych pogl?dw, nawet je?li s? zupe?nie r?ne od twoich. Pozwl mu wyra?a? w?asn? opini?, wypowiada? si? na r?ne tematy i zabiera? g?os w sprawach, ktre go interesuj?. S?uchaj uwa?nie tego, co mwi i nie podwa?aj jego s?w. Je?li zaczniesz liczy? si? z jego zdaniem i traktowa? jak partnera, odwdzi?czy ci si? szczerymi rozmowami.

Po trzecie - s?uchaj m?drze i aktywnie
Je?li dziecko zaczyna z tob? rozmawia?, odstaw wszystko co robisz, wy??cz telewizor, ?cisz radio, od?? gazet?. Skup si? tylko na nim. Patrz mu w oczy. Tylko wtedy poczuje, ?e to, co mwi, ma dla ciebie znaczenie.
Nie przerywaj dziecku, kiedy opowiada, ale wspomagaj jego opowie?? wtr?ceniami i krtkimi pytaniami, np. Jak to si? sta?o?, Naprawd??, Co wtedy zrobi?e??. Pytaj o jego emocje. M?ody cz?owiek prze?ywa cz?sto rozterki emocjonalne, ktrych nie potrafi nazwa?. Warto sprbowa? zach?ci? go do tego, by zastanowi? si? nad uczuciami, ktre nim targaj?, a ktre w wieku dojrzewania, ze wzgl?du na burz? hormonw, s? bardzo silne.
Pami?taj te?, by nie ulec pokusie i nie zamieni? rozmowy we w?asny monolog. Je?li trzeba, ugry? si? w j?zyk. Skoro dziecko chce mwi?, doce? to i powstrzymaj si? przed udzielaniem mu z?otych rad.
Po czwarte - mw ja, zamiast ty
Je?li ka?de zdanie zaczynasz od wytkni?cia czego? dziecku, np.: Ty zawsze si? sp?niasz, nie licz na to, ?e b?dzie chcia?o szczerze wyt?umaczy? ci, co si? sta?o. Ale je?li odwrcisz komunikat i powiesz mu o w?asnych odczuciach odnosz?cych si? do danej sytuacji, jego nastawienie b?dzie inne. Sprbuj wi?c: Tak bardzo si? martwi?, kiedy nie wracasz o ustalonej godzinie. Czasem jest to trudne, bo trzeba przyzna? si? do w?asnych uczu? i s?abo?ci. Sprbuj jednak, a przekonasz si?, ?e reakcja dziecka b?dzie pozytywna.

Po pi?te - wypracuj przestrze? do rozmowy
Bardzo trudno jest rozmawia?, zw?aszcza je?li rozmowie towarzysz? silne emocje, siedz?c sztywno przy stole czy na kanapie. Dziecko czuje si? wtedy osaczone, pod?wiadomie chce si? broni?. Zamiast tego sprbuj porozmawia? z nim podczas wykonywania jakiej? wsplnej czynno?ci. Mo?e to by? mycie samochodu, zakupy, czy zwyk?y spacer.

Po szste - b?d? rodzicem, a nie kumplem
Pami?taj, by nie obarcza? dziecka swoimi problemami. Nawet je?li twoje dziecko jest ponad wiek dojrza?e, nie jest gotowe na to, by wpiera? ci? w twoich k?opotach. Dlatego oszcz?d? mu opowie?ci o problemach w pracy, k?tni z kole?ank?, a zw?aszcza o nieporozumieniach w zwi?zku. Jeste? rodzicem i w takiej roli chce ci? widzie? twoje dziecko. DF

Masz w?tpliwo?ci czy Twoje dziecko za?ywa dopalacze? Chcesz dowiedzie? si? wi?cej na temat mo?liwo?ci leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w ktrych handluje si? zakazanymi ?rodkami? Jeste? uzale?niony? Ministerstwo Spraw Wewn?trznych przygotowa?o list? numerw telefonw pod ktrymi mo?na szuka? pomocy. Lista zostanie tak?e przekazana do wszystkich resortw, urz?dw wojewdzkich oraz powiatw.

800 060 800 Bezp?atna, ca?odobowa infolinia G?wnego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu mo?emy uzyska? informacje na temat negatywnych skutkw za?ywania dopalaczy oraz o mo?liwo?ciach leczenia. Infolinia jest tak?e przeznaczona dla rodzicw, ktrzy maj? w?tpliwo?ci czy ich dzieci za?ywaj? dopalacze. Na infolini? GIS mo?na przekazywa? tak?e informacje, ktre mog? u?atwi? s?u?bom dotarcie do osb handluj?cych tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y. S?u?y on m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dost?pna codziennie w godzinach 12:00 22:00, pomoc online dost?pna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjali?ci przeprowadzili 3205 rozmw dotycz?cych kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 Telefon dla rodzicw i nauczycieli w sprawach bezpiecze?stwa dzieci. To bezp?atna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodzicw i nauczycieli, ktrzy potrzebuj? wsparcia i informacji w zakresie przeciwdzia?ania i pomocy dzieciom prze?ywaj?cym k?opoty i trudno?ci wynikaj?ce z problemw i zachowa? ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagro?enia zwi?zane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzale?nienia, depresja, my?li samobjcze, zaburzenia od?ywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dost?pna od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 12:00 18:00, pomoc online dost?pna pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W pierwszym p?roczu 2015 roku 61 rozmw dotyczy?o problemw z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 Dzieci?cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukuj?ce pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mog? korzysta? tak?e z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarwno dla dzieci, jak i doros?ych, ktrzy chc? zg?osi? problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, ka?dy mo?e przedstawi? problem i zostawi? numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni nast?pnego dnia.

112 Jednolity numer alarmowy obowi?zuj?cy na terenie ca?ej Unii Europejskiej. DF

"Katalog rodzicielskich zachowa?"  - opracowany przez rodzicw, dla ktrych dobro dziecka jest najwa?niejsze.

Rodzicu pami?taj:
1.    Kochaj, ale wymagaj.
2.    Okazuj dziecku swoje uczucia.
3.    Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodz?ce od ciebie i osb trzecich).
4.    Dostrzegaj wszystkie osi?gni?cia dziecka, nawet bardzo drobne.
5.    Doceniaj nawet niedoko?czone dzie?o dziecka.
6.    Zanim skrytykujesz, pozwl dziecku wyja?ni?.
7.    Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji.
8.    Przerzu? na dziecko odpowiedzialno?? za jego nauk?.
9.    Pozwl dziecku podejmowa? decyzje o dodatkowych zaj?ciach i innych sprawach.
10.    Pozwl dziecku wybra? kierunek rozwoju i wspieraj je w tym.
11.    Pozwl dziecku poczu? jego sukces.
12.    Poka? dziecku korzy?ci p?yn?ce ze sprbowania swoich si? w nowej dziedzinie - i nie naciskaj d?u?ej.
13.    Okazuj dziecku swoj? wiar? w jego sukces.
14.    Stawiaj poprzeczki ma miar? w?asnych ambicji.
15.    Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie.
16.    Naucz si? rozmawia? z dzieckiem.
17.    Naucz si? s?ucha? dziecka.
18.    Nie monologuj.
19.    Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami.
20.    Nie obarczaj dziecka poczuciem winy.
21.    Wyszukuj pozytywy w ka?dej sytuacji.
22.    Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolowa?.
23.    Nie mw "nigdy", "wszystko" i "zawsze".


DRODZY RODZICE UCZNIW KLAS I

 

 

Dojrza?o?ci? szkoln? okre?la si? stopie? rozwoju dziecka niezb?dny do podj?cia r?norodnych obowi?zkw, jakie niesie ze sob? ?ycie szkolne. Jest to gotowo?? ich wype?nienia, ch?? uczenia si?, pewna samodzielno?? oraz taki poziom rozwoju umys?owego, fizycznego, spo?ecznego i emocjonalnego, ktry pozwoli ma?emu uczniowi sprosta? wymaganiom stawianym przez szko??; przystosowa? si? do nowych warunkw oraz zapewni? dobre samopoczucie w grupie rwie?niczej i osi?ganie sukcesw w nauce. Pozytywny start szkolny dziecka jest pierwszym powa?niejszym sprawdzianem dla rodzicw i potwierdzeniem czy ich dzia?anie wychowawcze prawid?owo owocuje.

Ka?dy z pa?stwa pewnie patrz?c na swoj? pociech? zastanawia si?:

- Kim b?dzie nasze dziecko?

- Co z niego wyro?nie?

- Czy w szkole b?dzie si? dobrze uczy??

Ka?dy ojciec i ka?da matka dobrze ?yczy swojemu dziecku, ka?de z nich chcia?oby, aby jego dziecko by?o dobrym uczniem. Wwczas nie trzeba prze?ywa? nieprzyjemnych rozmw na wywiadwkach, mie? zmartwie? z powodu niepowodze? szkolnych swego syna czy crki.

Aby unikn?? p?niejszych trosk i k?opotw trzeba odpowiednio wcze?nie zda? sobie spraw? z tego, jakie obowi?zki podejmie dziecko w szkole i rozpocz?? niezb?dne

przygotowania. Dlatego chcia?abym teraz pa?stwu powiedzie? kilka s?w na temat dojrza?o?ci szkolnej.

Dojrza?o?ci? szkoln? okre?la si? stopie? rozwoju dziecka niezb?dny do podj?cia r?norodnych obowi?zkw, jakie niesie ze sob? ?ycie szkolne. Jest to gotowo?? ich wype?nienia, ch?? uczenia si?, pewna samodzielno?? oraz taki poziom rozwoju umys?owego, fizycznego, spo?ecznego i emocjonalnego, ktry pozwoli ma?emu uczniowi sprosta? wymaganiom stawianym przez szko??; przystosowa? si? do nowych warunkw oraz zapewni? dobre samopoczucie w grupie rwie?niczej i osi?ganie sukcesw w nauce.

Przygotowanie dziecka do szko?y nale?y, wi?c rozumie? jako wszechstronny rozwj jego osobowo?ci pod wzgl?dem

1.Fizycznym

2.Zdrowotnym

3.Umys?owym

4.Spo?eczno-emocjonalnym

Rozwj fizyczny - jest o tyle wa?ny dla jego kariery szkolnej, ?e ucze? zdrowy, silny, dobrze zbudowany, w?a?ciwie od?ywiony mniej si? m?czy siedzeniem w ?awce, drog? do szko?y, wykonywaniem r?nych prac plastycznych, technicznych, samoobs?udze.

Odpowiedni rozwj ruchowy czyni dziecko zwinniejszym i sprawniejszym. Dobra koordynacja ruchw, zwinno?? b?dzie przydatna nie tylko w zabawie, ale i przy pisaniu i rysowaniu. Troska o zdrowie i rozwj fizyczny dziecka polega na zapewnianiu mu prawid?owego ?ywienia, na przestrzeganiu racjonalnego planu dnia, w ktrym b?dzie czas na zabaw?, ruch, udzia? w pracach domowych(a nie np. ci?g?e siedzenie przed telewizorem)

a tak?e zapewnienie odpowiedniej ilo?ci snu, ktry jest bardzo wa?ny(dziecko powinno spa? 11-12 godzin na dob?).

Rozwj umys?owy - to przede wszystkim pewien zasb wiedzy o ?wiecie, o bli?szym i dalszym otoczeniu, o ?yciu przyrody i ludzi. Dziecko rozpoczynaj?c szko?? na og? powinno

orientowa? si? w ?rodowisku, w ktrym ?yje, potrafi opowiedzie? o swojej rodzinie, pracy rodzicw, o swoim psie czy kocie, o ulubionych zabawach. Ma spory zasb ?yciowych do?wiadcze?. Ch?tnie rozmawia z kolegami i doros?ymi, wie jak si? nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka.

O rozwoju umys?owym ?wiadcz? tak?e rysunki. Powinny by? bogate, zawieraj?ce wi?ksz? ilo?? szczeg?w. Dziecko, ktre ma?o rysowa?o w domu u?ywa jednego koloru, rysunek jego jest ubogi, ludzie s? przedstawieni jako g?owonogi.

Dziecko, ktre osi?gn??o dojrza?o?? szkoln? jest ?yczliwe dla innych, potrafi zrozumie?, ?e w klasie nie jest samo, ?e nauczyciel musi zajmowa? si? wszystkimi dzie?mi, a nie tylko nim. Innym przejawem nieprzystosowania spo?ecznego jest odsuwanie si? od grupy, stronienie od kolegw, unikanie udzia?u we wsplnej zabawie. Takie dziecko b?dzie stale odstawa?o od grupy, a dezaprobata ze strony doros?ych i kolegw pog??bi jego z?e samopoczucie.

Od dziecka w pierwszej klasie wymaga si? podstawowych zasad odr?niania dobra od z?a Musi wiedzie?, ?e nie wolno innych krzywdzi?, nie wolno si? bi?, niszczy? cudzej w?asno?ci.

Dojrza?o?? emocjonalna - dziecko cechuje pewna rwnowaga psychiczna .

Dziecko niezrwnowa?one psychicznie z byle powodu wybucha, z?o?ci si?, p?acze, cz?sto popada w konflikty z kolegami. Mo?e by? agresywne, wra?liwe, niecierpliwe lub te? zahamowane, niepewne, l?kliwe i napi?te. Infantylizm emocjonalny mo?e przejawia? si? w nadwra?liwo?ci. Nadwra?liwe dzieci boj? si? g?o?niejszej uwagi nauczycielki. P?acz? nawet, gdy wypowied? zwrcona jest do innego dziecka. Oczywi?cie nie musi to ?wiadczy? o globalnym op?nieniu, lecz tylko fragmentarycznym.

Dojrza?o?? szkolna to tak?e umiej?tno?? koncentrowania uwagi przez d?u?szy czas na jednym zaj?ciu. W szkole wymaga si? od dziecka si? od dziecka doko?czenia pracy (np. rysunku w zeszycie). Dziecko, ktre potrafi skoncentrowa? uwag? na og? doprowadza dzie?o do ko?ca, bo interesuje je wynik. Dzieci mniej skoncentrowane nudz? si? lub przerywaj? prac? pod koniec i bez wzgl?du na stan przynosz? nauczycielowi do oceny.

Dojrza?o?? intelektualna to tak?e ciekawo?? poznawcza, ch?? pj?cia do szko?y w celu uczenia si?, poznawania nowych zjawisk, zdobywania wiedzy o ?wiecie.

Prawid?owy rozwj we wszystkich tych sferach a wi?c fizycznej, umys?owej i spo?eczno-emocjonalnej gwarantuje dobry start do pierwszej klasy. Gdy obserwujemy u swoich dzieci jakie? niedomagania warto podj?? pewne dzia?ania.

- Wyrabianie w dziecku samodzielno?ci (samoobs?uga: ubieranie i rozbieranie si?, mycie, czesanie, dba?o?? o swj wygl?d estetyczny). Dziecko, ktre w wieku przedszkolnym by?o otaczane przesadn? troskliwo?ci? i ca?y dom by? nastawiony na us?ugiwanie mu, cz?sto staje si? bezradne wobec warunkw wymagaj?cych pewnej samodzielno?ci.

- Kszta?towanie wytrwa?o?ci i systematyczno?ci. W szkole jest podstaw? powodzenia.

- Przydzielamy pewne obowi?zki, ktre trzeba wykonywa? stale.

- W zabawie zwracamy uwag? na to czy dziecko ko?czy zadanie. Sprbujmy oceni? wynik.

- Uczymy dziecko przezwyci??a? trudno?ci w toku zabawy czy pracy.

- Wzbogacanie wiedzy o ?wiecie i do?wiadczeniach ?yciowych dziecka, pobudzanie do dzia?ania, rozwijanie spostrzegawczo?ci i my?lenia. Organizujmy dzieciom wycieczki, spacery tak, aby dziecko jak najwi?cej widzia?o poznawa?o.

- Uczenie prawid?owej wymowy - nie wolno tolerowa? b??dnego wymawiania niektrych s?w.
- Zdobywanie umiej?tno?ci w?a?ciwego patrzenia. Przy nauce czytania i pisania bardzo przydatna jest umiej?tno?? odr?niania kszta?tw wyst?puj?cych w przyrodzie.

- Wyrabianie umiej?tno?ci s?uchania. Aby dobrze s?ucha? trzeba zrozumie? mow?(sens poszczeglnych s?w) i umie? skoncentrowa? uwag?.

- Rozwijanie zainteresowa? ksi??k?. Czytanie ksi??ek to nie tylko rozrywka. J?zyk utworu staje si? dla niego wzorem do na?ladowania.

- Nauka liczenia. Dobrze przygotowane do nauki szkolnej dziecko liczy w zakresie 10 dodaje i odejmuje.

- Usprawnianie r?ki dziecka. Pisanie jest sztuk? trudn?, wymaga nie tylko rozpoznawania kszta?tw liter, ale wielkiej precyzji ruchw r?ki. Aby usprawni? r?k?, dziecko musi du?o pracowa?, a wi?c: rysowa?, skleja?, wydziera?, lepi? z plasteliny, manipulowa?.

 

Inne rwnie? wa?ne oddzia?ywania maj?ce wp?yw na dalszy rozwj dziecka to:

- Wpajanie zasad kulturalnego zachowania si?, kszta?towanie postawy ?yczliwo?ci w stosunku do innych kolegw.

- Nauka w?a?ciwego przechodzenia przez jezdni?.

- Przyzwyczajanie dziecka do sta?ego rozk?adu dnia (sen, posi?ki, zabawa, praca)

- Kszta?towanie pozytywnej motywacji uczenia si?. Dziecko nale?y zach?ca? do nauki, nie przera?a? trudno?ciami, aby nie rozbudza? niepotrzebnych obaw i l?kw.

Podsumowanie

Aby wej?cie w rol? uczniw przebiega?o ?agodnie, z jak najmniejszymi kosztami psychicznymi, dziecko musi by? wyposa?one nie tylko w okre?lony poziom wiedzy, ale tak?e w umiej?tno?ci nawi?zywania przyjaznych kontaktw, przezwyci??ania codziennych trudno?ci, ch?? pozytywnych osi?gni??, a tak?e umiej?tno?? przyj?cia niepowodze?.

Tak, wi?c pozytywny start szkolny dziecka jest rwnie? pierwszym powa?niejszym sprawdzianem dla rodzicw i potwierdzeniem czy ich dzia?anie wychowawcze prawid?owo owocuje.

Rodzice! Nie straszcie dziecka szko??, pozwlcie mu j? lubi?!
Wsp?pracujcie z wychowawc?, przecie? macie wsplne cele!
Nie wyr?czajcie dziecka w pracy, to ono chodzi do szko?y, nie Wy!

Powodzenia na nowej drodze edukacji zarwno dla Pa?stwa jak i Waszych dzieci.

                                                                                                                      

                                                                                                                            Danuta Formago, pedagog szkolny


Drodzy Rodzice!

 

Wszyscy wiemy jakim wymagaj?cym cz?owiekiem jest dziecko. Tak naprawd?, to w?a?nie ono pragnie by? kochane, akceptowane i doceniane. Zauwa?ajmy na co dzie? jak potrzebuje naszej obecno?ci i zwyk?ego kontaktu, nawet wzrokowego.

Oto kilka my?li, ktre by? mo?e pomog? Pa?stwu jako Rodzicom by? z dzieckiem w dobrych, codziennych relacjach, bez zak?ce? i nieporozumie?.

?ycz? Pa?stwu powodzenia i du?o rado?ci z sukcesw dzieci.

Danuta Formago, pedagog

Recepta dla Rodzicw, w ma?ej pigu?ce.

1.    Wyra?aj swoj? mi?o??  s?owem, gestem, uwag?, u?miechem. Ca?uj, przytulaj, ?ciskaj. B?d? blisko, ale uwa?aj, by swym oddaniem nie zepsu? dziecka

2.    Interesuj si? tym, co si? dzieje w ?yciu dziecka: w szkole, poza szko?? i p?niej. S?uchaj opowie?ci, zwierze?, odpowiadaj na pytania. Buduj relacj? pe?n? ciep?a, blisko?ci i autentycznego zainteresowania.

3.    Chwal dziecko. Podkre?laj jego wyj?tkowo?? i indywidualno??. Unikaj porwna?, ucz, ?e dobrze jest by? innym, a ?lepe pod??anie za t?umem - niekoniecznie. Zach?caj do podejmowania samodzielnych decyzji.

4.    Piel?gnuj pasje. Zaszczepiaj ciekawo?? ?wiata, ch?? rozwijania zainteresowa?, odkrywania tego, co wok?, ale i wewn?trz siebie. Pom? mu znale?? swoje mocne strony, pracuj nad s?abymi. Pami?taj te?, ?e dziecko nie jest przed?u?eniem ciebie ma swoje marzenia i cele.

5.    Ucz, czym jest dobro, a czym z?o. Obud? wra?liwo?? na potrzeby czy krzywd? innych.

6.    Wychowuj, unikaj?c etykiet. Je?li dziecko robi co? niedbale, zwr? mu na to uwag? to wa?ne, ale nie nazywaj go ba?aganiarzem itp. Pokazuj mo?liwo?ci korekty, alternatywy i konsekwencje niechcianych zachowa?.

7.    Ucz, czym s? zasady. Ustanawiaj granice. Zach?caj do odpowiedzialno?ci i konsekwencji. Modeluj zachowanie nie tylko s?owem, ale b?d? wzorem do na?ladowania - pami?taj, ?e dzieci ucz? si? poprzez obserwacje i na?ladownictwo. Unikaj publicznego karcenia, jasno si? komunikuj. Je?li dajesz im kar? dziecko musi wiedzie? za co i dlaczego.

8.    Staraj si? rozumie? dziecko, popatrz na ?wiat jego oczami. To, co dla ciebie jest ?atwe, proste i oczywiste, dla niego mo?e by? trudne. Nie b?d? rodzicem bezwzgl?dnym. Daj dziecku prawo do pope?niania b??dw, rewizji pogl?dw czy zmiany zdania.

9.    Stwrz dom, w ktrym b?dzie mog?o czu? si? dobrze i bezpiecznie. Kontroluj swj temperament, szanuj usposobienie dziecka i jego prywatno??. Zaszczep w nim poczucie przynale?no?ci celebrujcie rodzinne tradycje, sp?dzajcie czas razem. Nie mieszaj go w sprawy doros?ych.

10.    Nie wychowuj dziecka pod kloszem. Nadopieku?czo?? to z?y przyjaciel. Nie ratuj go z ka?dej opresji i nie usuwaj k?d spod ng. Asekuruj, b?d? obok, wskazuj kierunek, ale daj mu szanse pozna? swoje mo?liwo?ci, a i konsekwencje dzia?a?. Pozwl do?wiadcza?.

Zbuntowany sze?ciolatek - jak sobie z nim radzi??

Wydawa? by si? mog?o, ?e im dziecko jest starsze, tym jego zachowanie powinno budzi? coraz mniej zastrze?e?.

Tymczasem okazuje si?, ?e dotychczas przewidywalny, zrwnowa?ony sze?ciolatek swoim rodzicom serwuje powtrk? znw przerabiacie bunt dwulatka! 

Zrozum sze?ciolatka 

Problemy z zachowaniem sze?ciolatkw s? typowe dla wieku. Trudno si? dziwi? - dzieci s? nieco oszo?omione. Zmieniaj? si?, a zmiany te post?puj? w szybkim tempie. Dziecko balansuje na pograniczu ?wiatw z jednej strony czuje si? ca?kiem dojrza?ym, samodzielnym, niezale?nym osobnikiem, ktry mo?e podejmowa? decyzje wszak ju? wiele umie, sporo wie 

Z drugiej strony wci?? jest dzieckiem  z nieokie?znanymi emocjami, nieracjonalnym zachowaniem. Sze?ciolatek szybko wpada w z?o??, bywa gwa?towny i bezkompromisowy. Trudno si? dziwi? - jeszcze wielu sytuacji nie rozumie. Gdy co? mu si? nie udaje budzi to w nim siln? frustracj?, ktra wyra?a si? w niepos?usze?stwie, j?czeniu, marudzeniu, napadach z?o?ci. Bywa wr?cz nieprzewidywalne, popada ze skrajno?ci w skrajno??.

Co dzieje si? z sze?ciolatkiem?

    Prze?ywa zmiany stawia pierwsze powa?ne kroki w edukacji, wchodzi w nowe schematy, ma ca?kiem powa?ne obowi?zki. Odczuwa w?asn? warto?? chce,  by wszyscy to zobaczyli i docenili, st?d potrzeba bycia w centrum i prby zwrcenia na siebie uwagi.

    Prbuje testowa? rodzicw i ustalone granice cz?sto podwa?a stanowisko doros?ych, buntuje si?, eksperymentuje. W tym czasie rodzic przestaje by? autorytetem, a mama - centrum wszech?wiata (ma?o tego, mo?e okaza? si?, ?e dziecko jej chwilowo nienawidzi i jest ona winna jego niepowodzeniom klasyka!), dlatego na wydane polecenie sze?ciolatek potrafi odpowiedzie? krtko: To moje ?ycie, Nie rozkazuj mi czy Nie jeste? moim szefem.

    Oj, sze?ciolatek wie, kto i co mu si? podoba, a co nie ma swoje zdanie. Stawia hipotezy, m?drzy si? je?li zabraknie mu argumentw, to nie szkodzi wykorzysta fantazj?.

    Awantury z rodze?stwem to te? dla niego sposb, by wywalczy? pozycj? i zademonstrowa? sw? pot?g? ?wiatu, ale i zainteresowa? sob? rodzicw

    Sze?ciolatek ma du?e oczekiwania w stosunku do ludzi i rzeczywisto?ci. Nie chce si? do nikogo i niczego dostosowa?. To wywo?uje r?ne nieciekawe sytuacje, ktre przera?aj? rodzicw. I tak dotychczas mi?e, cudowne dziecko, kiedy przegrywa oszukuje, kiedy czego? nie ma k?amie, kiedy co? mu si? nie podoba klnie.

    Prze?ywa stany l?kowe nie tylko l?k szkolne, ale i nocne. Sze?ciolatki boj? si?, ?e co? na nie czyha w kuchni, a w nocy, je?li musz? po ciemku i?? do toalety, dystans pokonuj? sprintem boj? si? ciemno?ci.

Jak radzi? sobie z problemami zachowania u sze?ciolatkw:

Z pewno?ci? trzeba przyjrze? si? dotychczasowym ramom i granicom, po czym je?li sytuacja tego wymaga - ustali? je na nowo (dziecko ma inne potrzeby). Weryfikacji mo?e podlega? cho?by zakres wolno?ci, limity czasowe (po?wi?cane na gry czy zabaw?). Ustalcie harmonogram dnia i przestrzegajcie go.

    Miejcie jasne oczekiwania. Nie daje to gwarancji, ?e konflikty i niepo??dane zachowania si? pojawi?, ale na pewno zmniejsz? ich cz?stotliwo??.

    B?d?cie cierpli i wyrozumiali. Cho? to sporo kosztuje warto.

    Je?li twoje dziecko zacz??o k?ama? i oszukiwa?, nie oskar?aj go, nie pi?tnuj. Zadawaj pytania, rozmawiaj. T?umacz.

    Zaanga?uj dziecko w wykonywanie obowi?zkw domowych ustalcie ich zakres adekwatnie do umiej?tno?ci dziecka.

    S?uchajcie, ale nie dyskutujcie na temat polece? czy zasad. One s? niezmienne.

    B?d?cie konsekwentni. Dotrzymujcie s?owa, ale i traktujcie kary, zakazy i konsekwencje powa?nie. Pami?taj, ?e zanim na dziecko na?o?ycie restrykcje, musicie jasno je ostrzec przed konsekwencjami.

Cho? sze?ciolatek potrafi naprawd? da? w ko??, w pewnym sensie powinni?cie si? cieszy?, ?e rozwija si? prawid?owo, ?e staje si? coraz bardziej pewny siebie, samodzielny i niezale?ny. 

DRODZY RODZICE

Czas sp?dzony z dzieckiem jest okazj? do rozmowy, mi?dzy innymi o jego bezpiecze?stwie!

Informacje zawarte poni?ej maj? s?u?y? pomoc? dziecku, jak powinno post?powa? by unikn?? wielu niebezpiecze?stw przebywaj?c w domu, na dworze, w drodze do szko?y i domu, b?d? innych miejscach i sytuacjach.

B?D?C W DOMU- PAMI?TAJ!

 • - nie wpuszczaj obcych do mieszkania,
 • - nie wychylaj si? z okna lub balkonu,
 • - nie baw si? ogniem, pr?dem, gazem, wod?,
 • - nie za?ywaj sam lekw bez wiedzy rodzicw,
 • - nie udzielaj osobom obcym ?adnych informacji przez telefon,
 • - wychodz?c z domu zamknij drzwi i schowaj klucze do kieszeni.

PRZEBYWAJ?C NA DWORZE- PAMI?TAJ!

 • - informuj rodzicw o miejscu zabawy oraz czasie powrotu do domu,
 • - nie baw si? w opuszczonych budynkach, piwnicach, dachach i wykopach,
 • - nie niszcz mienia, tj. trawnikw, lamp, ?awek,
 • - nie maluj po murach domw,
 • - nie bierz przyk?adu z dzieci, ktre pal? papierosy, pij? alkohol, bij? inne dzieci,
 • - pilnuj swoich zabawek i sprz?tu sportowego,
 •  -nigdy nie przyjmuj od obcych s?odyczy, nie prbuj substancji, ktrymi mog? cz?stowa? ci? starsi,
 •  -nie baw si? na torach kolejowych,
 •  -nie baw si? petardami- mog? ci? poparzy? i okaleczy?!

W DRODZE DO SZKO?Y I DOMU - PAMI?TAJ!

 • - id? zawsze t? sam? bezpieczn? drog? ,
 • - przechod? przez jezdni? w miejscach oznaczonych,
 • - nie zgadzaj si? na jazd? samochodem, spacer, lody z obcymi,
 • - nigdy nie wybiegaj na jezdni?, gdy jezdnia nie ma chodnika, id? poboczem z lewej strony, no? znaczki odblaskowe
 • - nie wchod? na przejazd kolejowy, gdy s? opuszczone zapory i pali si? czerwone ?wiat?o
 • - nie zaczepiaj i nie prowokuj bezdomnych zwierz?t!

 


Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii