K?cik pedagoga
Get Adobe Flash player
WIELE CENNYCH RAD ZNAJDZIESZ TUTAJ
Prosz? klikn?? TUTAJ.
Jakie to rady? Prosz? klikn?? TUTAJ.

PORADNIK DLA WSZYSTKICH UCZNIW, A SZCZEGLNIE SMOKLASISTW


2 x NiE, czyli tego unikaj jak ognia
Narzekanie i panikowanie.
Negatywne nastawienie jeszcze nikomu nie pomog?o, a kwa?na mina sprawi tylko, ?e trudniej b?dzie Ci zabra? si? do obowi?zkw ktre przecie? i tak musisz wykona?!
Lepiej wrzesie? przywitaj z u?miechem, koncentruj?c si? na tym, co Ci si? uda w tym roku szkolnym.

Wakacyjne rozleniwienie
Czas powiedzie? sobie prawd? prosto w oczy wakacje si? sko?czy?y i trzeba przej?? w tryb: Rok szkolny. Oczywi?cie, przez chwil? mo?e to by? trudne, ale uwierz, ?e ka?dy dzie? (a czasem nawet godzina!) zw?oki sprawi tylko, ?e p?niej b?dzie Ci tylko trudniej wzi?? si? za siebie. Lepiej wi?c zrb to od razu. Teraz, natychmiast.

Z?e wra?enie
Sp?nienie na pierwsz? lekcj?? Pasemka kolorowych w?osw? Za krtkie spodenki? Za g?o?na uwaga do kole?anki, gdy nauczycielka dyktowa?a regulamin? To wszystko mo?e sprawi?, ?e zrobisz Z?e Pierwsze Wra?enie. Dlatego lepiej w tych pierwszych dniach naprawd? do?? wszelkich stara?, ?eby wszystko by?o idealnie, na tip-top.

8 sposobw na dobry start:

1) B?d? aktywny
Zg?aszaj si? na lekcjach, zadawaj pytania (byle na temat!), zg?aszaj si? do konkursw i projektw. Im wcze?niej tym lepiej! Wrze?niowy zapa? (niestety) nie trwa w niesko?czono??, a wszystko, co zgromadzisz we wrze?niu (chocia?by dobra opinia) zaprocentuje w przysz?o?ci.

2) B?d? regularny
Je?li do tej pory odk?ada?e? pisanie wypracowania na polski na ostatni? chwil? i mia?e? zwyczaj spisywa? matematyk? na parapecie pi?tna?cie minut przed lekcj? teraz czas porzuci? te dziecinne i zgubne przyzwyczajenia! Je?li chcesz odnie?? szkolny sukces, musisz zaprzyja?ni? si? z regularno?ci?.
A wi?c codziennie (serio, codziennie!) sprawdzasz, co by?o zadane w danym dniu (a nie na dany dzie?!), odrabiasz prac? domow? i powtarzasz materia? z lekcji. Taka codzienna powtrka nie zajmie Ci du?o czasu, a mina nauczyciela, ktry wyrwie Ci? do niespodziewanej odpowiedzi i us?yszy, ?e tak, wiesz, kiedy by?y wojny szwedzkie i nie, wcale Ci? nie zaskoczy?o pytanie o budow? nerki bezcenna

3) My?l ju? o czerwcu
Ale to wcale nie oznacza, ?e masz na lekcjach zajmowa? si? marzeniem o kolejnych wakacjach! Po prostu ju? teraz, we wrze?niu, zwizualizuj sobie, co chcia?by? osi?gn?? w czerwcu. ?redni? powy?ej 4,75? Pi?tk? z angielskiego? Egzamin zdany na ponad 170 punktw? Kiedy ju? ustalisz, do czego d??ysz, po?wi?? d?u?sz? chwil? i zaplanuj, co musisz zrobi?, ?eby ten cel osi?gn??. Na pewno niezb?dne b?d? regularne powtrki i korzystanie z w?asnych, solidnych notatek.

4) Zapisz si? na zaj?cia dodatkowe
Planuj?c takie zaj?cia, pilnuj jednak, ?eby nie by?o ich za du?o (trudno efektywnie uczy? si? biegaj?c z lekcji na lekcj?!) Wybierz te? takie zaj?cia, ktre b?d? autentycznie Twoimi nie zapisuj si? gdzie?, bo tam chodzi kole?anka albo tyle lat chodzi?a? na taniec, to szkoda by?oby to rzuci?. To Twj czas i Ty b?dziesz ponosi? konsekwencje swoich wyborw.
Zapisz si? na zaj?cia, ktre mog? przyda? Ci si? w przysz?o?ci (np. j?zykowe) albo / i na takie, ktre tylko pomagaj? rozwija? pasj? (np. plastyk?). Uwaga! Nigdy nie rezygnuj z zaj?? tylko dlatego, ?e kto? Ci powiedzia?, ?e s? ma?o przysz?o?ciowe. Gdyby wszyscy tak my?leli, nie by?oby niejednego sukcesu tancerza, malarza itp.

5) Zaplanuj swj dzie?
Czas spojrze? prawdzie w oczy. Wakacje si? sko?czy?y, a wraz z nimi sko?czy?y si? mo?liwo?ci wylegiwania si? do po?udnia w ??ku czy zarywania nocy, ?eby obejrze? filmik w Internecie. Przez najbli?sze dziesi?? miesi?cy, chcesz tego czy nie, b?dziesz musia? podporz?dkowa? swoje ?ycie szkole, nauce i egzaminowi smoklasisty. Lepiej ju? teraz si? do tego przygotuj. Pami?taj, ?e wypocz?ty i odpowiednio od?ywiony cz?owiek jest bardziej efektywny. Zaplanuj, o ktrej godzinie b?dziesz wstawa? (lepiej wcze?niej ni? p?niej, ?eby zd??y? np. zje?? ?niadanie, a nie dojada? dro?d?wk? w szkole!) i o ktrej w zwi?zku z tym musisz si? po?o?y?, ?eby przespa? co najmniej 8 godzin. Zaplanuj czas na nauk? (tak, tak, wyznacz konkretne godziny!) i krtki! czas na relaks w ci?gu dnia.

6) Ogranicz aktywno?? w internecie
Przyznaj szczerze na co po?wi?casz najwi?cej czasu w ci?gu dnia? No w?a?nie.
O tym, ?e internet potrafi wci?gn?? wiedz? chyba wszyscy. Sztuka w tym, ?eby by? jednak w?rd tych wci?gni?tych nie do ko?ca. To Ty rz?dzisz tym, ile czasu sp?dzisz online a ile w realnym ?yciu.
Wyrzu? ze swojego dnia wszystkie nie przynosz?ce nic, ale bardzo czasoch?onne, aktywno?ci internetowe przegl?danie portali spo?eczno?ciowych, pisanie zabawnych komentarzy, ogl?danie ?miesznych, a nawet naprawd? ?miesznych filmikw i wykorzystaj czas, ktry dzi?ki temu oszcz?dzisz, na co? naprawd? wa?nego!

7) Zweryfikuj znajomych
Znane powiedzenie mwi: Z kim przestajesz, takim si? stajesz. Pocz?tek roku szkolnego to doskona?y moment, ?eby odpowiedzie? sobie na pytanie, czy Twoi dotychczasowi przyjaciele rzeczywi?cie ci?gn? Ci? w gr?. Czy s? inspiruj?cy, ambitni, czy czujesz si? w?rd nich bezpiecznie, czy mo?esz im powierzy? tajemnic?. Czy mo?e to raczej ludzie, z ktrymi si? zadajesz niejako z przypadku: bo razem usiedli?cie w pierwszej klasie albo bo blisko Ciebie mieszkaj?? Je?li to ostatnie, to czas pomy?le? o zmianie paczki i poszukanie prawdziwych przyjaci?. Przyja?? to zbyt cenna rzecz, ?eby oddawa? j? przypadkowym ludziom!

8) Symbolicznie oznacz pocz?tek nowego roku jako nowego etapu
Kup nowy pirnik, plecak, komplet zeszytw Cokolwiek, co sprawi, ?e poczujesz, ?e w?a?nie startujesz w now?, fantastyczn? przygod? ktr? z satysfakcj? zako?czysz w czerwcu.

Do dzie?a i powodzenia!

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii