Uczniowie
Get Adobe Flash player

KODEKS ZACHOWANIA

OBOWI?ZUJ?CY WSZYSTKICH UCZNIW

SZKO?Y PODSTAWOWEJ W RASZWCE

U C Z N I O W I E

 

1. Zawsze s? przygotowani do lekcji:

- przynosz? na zaj?cia szkolne - ksi??ki, zeszyty, przybory, inne materia?

potrzebne do zaj??;
- systematycznie odrabiaj? prace domowe, nie odpisuj? od innych, brak zadania domowego zg?aszaj? nauczycielom
- nie sp?niaj? si? na lekcje;
- w wyznaczonym czasie usprawiedliwiaj? nieobecno?ci.

 

2. Zachowuj? si? kulturalnie i z szacunkiem wobec rwie?nikw i doros?ych:

- w szkole s?uchaj? i wykonuj? polecenia nauczycieli i pracownikw szko?y,
- odnosz? si? do innych kulturalnie i z szacunkiem,
- u?ywaj? s?w - prosz?, dzi?kuj?, przepraszam,
- dyskutuj? kulturalnie, nie przerywaj? wypowiedzi innych,
- pomagaj? pokrzywdzonym, s?abszym, potrzebuj?cym,
- s? tolerancyjni wobec innych,
- uznaj? czyj?? inno?? (okulary, tusza, wzrost, pochodzenie)
- nie krzycz? i nie u?ywaj? wulgaryzmw.

3. Nie stosuj? przemocy fizycznej, psychicznej i s?ownej:

- nie bij? innych i nie namawiaj? do bicia
- nie wy?udzaj? pieni?dzy, nie kradn?,
- nie wy?miewaj?, nie przedrze?niaj?, nie przezywaj? nikogo,
- nie wykonuj? samos?dw (uczniowie b?d?c ?wiadkami zdarzenia informuj? nauczyciela lub innego pracownika szko?y
- nie os?dzaj? nikogo pochopnie i negatywnie,
- nie wy?miewaj? uczniw ucz?cych si? dobrze lub s?abo,
- nie izoluj? nikogo, wsp?pracuj? ze wszystkimi,
- nie podk?adaj? ng kolegom i kole?ankom,
- nie obmawiaj? nikogo,
- nie pot?piaj? nikogo,
- kulturalnie zachowuj? si? na terenie szko?y i poza ni?.


4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzaj? zagro?enia dla siebie i innych:

- szanuj? swoje i cudze zdrowie (nie pal? papierosw, nie pij? alkoholu, nie

maj? kontaktu z narkotykami),
- nie ko?ysz? si? na krzes?ach,
- nie graj? w pi?k? na korytarzu,
- nie siadaj? na ?awkach w klasie,
- nie trzaskaj? drzwiami,
- podczas przerw nie wychodz? poza teren szko?y bez opiekuna
- nie przesiaduj? w toalecie,
- nie rzucaj? w nikogo kamieniami, kulami ?niegowymi, nie nacieraj? ?niegiem,

nie u?ywaj? (bez kontroli doros?ych) petard oraz innych ?rodkw wybuchowych.

5. Szanuj? sprz?t szkolny, swoj? i cudz? w?asno?? oraz ziele? wok? szko?y:

- szanuj? sprz?t szkolny, przybory i tornistry w?asne oraz rwie?nikw,
- z szatni bior? tylko swoje rzeczy, inne pozostawiaj? na swoich miejscach,
- nie pisz? po stolikach, szafkach, ?cianach, ani ?adnym innym miejscu

nie przeznaczonym do tego celu,
- szanuj? przyrod?, dbaj? o ziele? wok? szko?y w szkole i poza ni?
- nie niszcz? dekoracji i innych wytworw uczniw i nauczycieli
- nie ?miec? - papiery wrzucaj? do kosza,

6. Wymienione normy zachowania obowi?zuj? zarwno w szkole jak i poza ni? (tak?e w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych).

7. O z?ym zachowaniu kolegw, kole?anek i innych uczniw informuj? doros?ych.

ZA NIESTOSOWANIE SI? UCZNIW DO WW. KODEKSU WYCI?GANE S? KONSEKWENCJE ZAWARTE W SZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA ZACHOWANIA


Wykaz podr?cznikw na rok szkolny 2012/2013 (Plik PDF 80 KB)


Dodatkowe dni wolne od zaj?? dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013- 2 listopada 2012 pi?tek  po Wszystkich ?wi?tych
- 4 kwietnia 2013 sprawdzian klas VI
- 29 i 30 kwietnia 2013 poniedzia?ek i wtorek przed ?wi?tem 1 Maja
- 2 maja 2013 czwartek przed ?wi?tem 3 Maja
- 31 maja 2013 pi?tek po ?wi?cie Bo?ego Cia?a- nie radzisz sobie z nauk?
- masz k?opoty w domu
- nie potrafisz nawi?za? kontaktu z rwie?nikami
- masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzi?
- mo?esz przyj?? zawsze, kiedy tylko czujesz tak? potrzeb?

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii