Jak zorganizowa? dziecku warunki do nauki w domu podczas nauki zdalnej?
Get Adobe Flash player

1) Pami?taj o planie dnia. Podczas tych dni, kiedy zaj?cia w szkole s? zawieszone, ?atwo sobie odpu?ci? podstawowe obowi?zki, ktre wykonujemy na co dzie?. Dlatego te? wa?ne jest, aby dziecko nie chodzi?o ca?y dzie? w pi?amie, nie spa?o do godzin popo?udniowych, jad?o regularnie posi?ki oraz wstawa?o i k?ad?o si? o takiej samej porze, jak w czasie, gdy chodzi?o do szko?y. Wa?ne, aby dba?o o higien? osobist? i ka?dy dzie? traktowa?o tak, jakby mia?o pj?? do szko?y. Zaplanuj czas na nauk? (z krtkimi przerwami) i na odpoczynek.


2) Miejsce do nauki Zanim dziecko rozpocznie nauk?, warto dopilnowa?, aby nic go nie rozprasza?o wy??czy? telewizor, zamkn?? drzwi do pokoju, zadba? o spokj i o to, by pozostali cz?onkowie rodziny nie przeszkadzali dziecku w czasie nauki. Zapewnij dost?p ?wie?ego powietrza do pomieszczenia regularnie wietrz?c pokj. Zadbaj te? o odpowiednie o?wietlenie dobrze, aby ?wiat?o pada?o z lewej strony, gdy dziecko jest prawor?czne a z prawej, gdy dziecko jest lewor?czne.


3) Sprawd?, czy na biurku dziecka panuje porz?dek. Dla wielu dzieci bardzo istotne jest, aby mia?y ca?y czas dost?p do wszystkiego, czego potrzebuj? w nauce i by nie musia?y niczego daleko szuka?. To, co dla ciebie jest chaosem, dla dziecka mo?e by? wygodne i pomaga? w nauce. Gorzej, je?eli na biurku znajduj? si? rzeczy, ktre z ca?? pewno?ci? nie pomagaj?, takie jak zabawki, gry, komiksy. Z du?ym prawdopodobie?stwem nie b?d? one s?u?y?y skupieniu. Narad?cie si? z dzieckiem i wsplnie ustalcie ktre przedmioty powinny zdaniem dziecka zosta? na biurku, a ktre rzeczywi?cie przeszkadzaj?.


4) Ustal z dzieckiem, ile czasu dziennie b?dzie si? uczy?. Najlepiej wygospodarowa? czas na nauk? rano je?eli dziecko b?dzie zaczyna? dzie? od tego, co jest dla niego przyjemne, jak granie na komputerze czy ogl?danie ulubionego serialu, trudno b?dzie mu potem zabra? si? do nauki. Dobrze, aby na ka?dy dzie? dziecko przygotowywa?o list? zada? do zrobienia mo?e ona odnosi? si? do planu lekcji na dany dzie? lub zada? przes?anych przez nauczycieli. Dodatkowym u?atwieniem mo?e by? rozpisanie zada? na ca?y tydzie? i wpisanie w tygodniowy plan na przyk?ad zada? domowych czy projektw do wykonania, na ktre jest wi?cej czasu. Dzi?ki temu nic wam nie umknie, a nad wszystkimi zadaniami b?dziecie mieli kontrol?.


5) Mniej wi?cej co 30 minut nauki warto, aby dziecko robi?o sobie krtkie przerwy w nauce. W trakcie przerwy mo?na si? porusza? czy w co? pobawi?, jednak dobrze, ?eby nie by?y to wci?gaj?ce aktywno?ci, jak granie na komputerze czy uk?adanie klockw lego, bo potem trudno b?dzie dziecku wrci? do pracy. Mo?esz dziecku pomc oferuj?c narz?dzia, jak na przyk?ad zegar, klepsydra czy stoper, ktre pomog? trzyma? si? ustalonego harmonogramu. Nie zapomnij o docenieniu pociechy za to, ?e udaje si? dzia?a? zgodnie z planem.


6) Wsparcie to jest to, co najbardziej dziecku pomo?e. Zawsze, a zw?aszcza teraz, to czas, jaki po?wi?cisz swojemu dziecku. Kluczowe dla relacji rodzic-dziecko s? kontakt i zainteresowanie, uznanie i akceptacja, szacunek dla my?li, marze? i potrzeb dziecka. B?d? gotowy do pomocy w nauce, je?li dziecko ci? potrzebuje. Nie naciskaj jednak, je?li o to nie prosi. Czasem lepiej je zostawi?, by rozwi?za?o problem samo. Pami?taj, ?e odpowiedzialno?? za nauk? le?y po stronie dziecka. Mo?esz te? wywiera? wp?yw na ten obszar, informuj?c je: Je?li potrzebujesz mojej pomocy przy odrabianiu zada?, to najbardziej pasowa?by mi czas przed kolacj?. Mo?esz to dla mnie zrobi?? Nie jest jednak dobrze, jak dziecko ma poczucie, ?e jest ze swoimi szkolnymi problemami samo, zw?aszcza teraz. Aby wesprze? dziecko w samodzielnej nauce, mo?ecie si? umwi? na kilkunastominutowe spotkania wieczorem, w trakcie ktrych dzieci b?d? opowiada?y o tym, czego si? tego dnia nauczy?y z ka?dego przedmiotu.


7) Kontakty dziecka z rwie?nikami. Zach?caj dziecko do tego, aby konsultowa?o si? z innymi dzie?mi z klasy. Starsze dzieci mog? podtrzymywa? kontakt poprzez telefon czy komunikatory, na ktrych mog? wymienia? si? informacjami dotycz?cymi tak?e zada? szkolnych.


8) Odpoczynek i aktywno?? fizyczna. Dbaj o odpoczynek i aktywno?? fizyczn? dziecka. ?wiczcie w domu, wyjd?cie na rodzinny lub samotny spacer na zewn?trz. Tlen zawsze jest potrzebny do prawid?owej pracy naszych komrek. Jednak omijajcie skupiska ludzi i przestrzegajcie zasad higieny i bezpiecze?stwa.

D.Formago

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii