Get Adobe Flash player

 

Ka?dy chyba zastanawia si? nad tym, jak najlepiej przygotowa? si? do egzaminu smoklasisty z matematyki.

Jakie jest najlepsze przygotowanie do egzaminu dla smych klas?

Czy warto robi? przyk?adowe zadania, arkusze i prbne testy?

Jak pracowa?, ?eby wykorzysta? maksymalnie czas.


 

Egzamin smoklasisty jest nie lada stresem, nie tylko dla uczniw, ale i ich rodzicw i nauczycieli. Wszyscy przyk?adaj? do niego niesamowicie du?? wag?. A formu?? ka?dego z egzaminw (?eby udowodni?, ?e nie taki diabe? straszny jak go maluj?!) i rady jak si? do nich przygotowa? znajdziecie poni?ej.

J?zyk polski

Egzamin smoklasisty z j?zyka polskiego wymaga od uczniw szerokiej wiedzy z zakresu j?zyka. Pierwsza cz??? arkusza sk?ada si? z dwch tekstw (literackiego oraz nieliterackiego), do ktrego przygotowano zadania otwarte, jak i zamkni?te. Nast?pnie uczniowie maj? za zadanie napisanie w?asnego tekstu, ktry powinien by? d?u?szy ni? 200 s?w. Warto zaznaczy?, ?e do wyboru s? dwa tematy jeden o charakterze twrczym, polegaj?cy na napisaniu opowiadania, drugi to natomiast temat o charakterze argumentacyjnym: polega na napisaniu rozprawki, artyku?u lub przemwienia. Kluczow? kwesti? przygotowa? na egzamin smoklasisty jest znajomo?? lektur z podstawy programowej dla klas IV-VI oraz VII-VIII, dlatego wa?ne jest regularne czytanie lektur podczas przygotowania si? do egzaminu. Dobrze te? jest nauczy? dzieci korzystania z repetytoriw, by mog?y jak najlepiej przygotowa? si? do zada? zwi?zanych z gramatyk? oraz z pisaniem w?asnego tekstu. Niesamowicie wa?n? kwesti? jest wyrobienie sobie nawyku i umiej?tno?ci czytania ze zrozumieniem. Kwestia ta poruszana jest rwnie? w wielu materia?ach dotycz?cych egzaminu smoklasisty.

Matematyka

Egzamin smoklasisty sprawdza sprawno?? rachunkow?, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji, rozumowanie i argumentacj?. Warto zach?ca? uczniw do przygotowywania si?, tak jak do innych egzaminw, przez rozwi?zywanie przyk?adowych zada? oraz wykonywanie polece? zawartych we wszelkiego rodzajach repetytoriach. Warto zrozumie? schematy rozwi?zywania zada?, poniewa? cz??? z nich rozwi?zywane jest na podobnych zasadach.

J?zyk angielski

Egzamin smoklasisty z j?zyka angielskiego (tutaj pot??na baza wiedzy wymaga? b?dzie od uczniw umiej?tno?ci s?uchania, czytania oraz pisania. Sk?ada si? z 5 cz??ci dotycz?cych: rozumienia ze s?uchu, znajomo?ci funkcji j?zykowych, rozumienia tekstw pisanych, znajomo?ci ?rodkw j?zykowych, wypowiedzi pisemnej. Warto przygotowa? si? do niego rozwi?zuj?c przyk?adowe zadania, ktrych nie brakuje w internecie.

  

PROSTE ZASADY NA PRZYGOTOWANIE SI? DO EGZAMINU SMOKLASISTY Z MATEMATYKI

                           

ZASADY, KTRE ZADZIA?AJ? U WSZYSTKICH

 

PRACUJ SYSTEMATYCZNIE

Naprawd? warto zacz?? ju? dzi?. Matematyka to bardzo obszerna dziedzina.

Systematyczna, regularna praca jest niezb?dna zw?aszcza je?li masz braki i potrzebujesz czasu na ich nadrobienie.

Dzi?ki systematyczno?ci b?dziesz mia? poczucie bezpiecze?stwa i kontroli nad post?pami.

 

ROZWI?ZUJ DU?O ZADA?

Zarwno przyk?adowe zadania, arkusze jak i przyk?adowe testy do egzaminu smoklasisty s? podstawowymi materia?ami, ktre pomog? wzmocni? twoje umiej?tno?ci.

Na rynku jest tego sporo w ksi?garniach jak i Internecie. I czy to jest egzamin smoklasisty, matematyka czy polski zasada jest ta sama im wi?cej tym lepiej.

 

SPISZ WZORY MATEMATYCZNE, KTRE CZ?STO WYPADAJ? CI G?OWY I NAUCZ SI? JE WYPROWADZA?

To bardzo wa?na zasada w matematyce.

W stresie mo?esz zapomnie? wzoru i dlatego umiej?tno?? samodzielnego wyprowadzania jest tu niezb?dna.

Mo?esz je sobie zapisa? w ca?ym mieszkaniu cho?by na kartce przyklejonej do lampy czy sufitu. Baw si? tym.

 

ZRB SOBIE SPIS JEDNOSTEK I MIAR I POWIE? NAD BIURKIEM

Tak samo jak w przypadku wzorw, zrb sobie r?ne karty, plansze, ?ci?gawki z jednostkami i miarami.

Wieszaj je w r?nych miejscach, nawet w ?azience. Warto te? spisa? je na ma?ych karteczkach, na zasadzie fiszek i przegl?da? podczas przejazdu do szko?y.

 

SZUKAJ PODPOWIEDZI I WSKAZWEK W INTERNECIE

W Internecie pojawia si? coraz wi?cej informacji na temat egzaminu smoklasisty z matematyki.

Warto sprawdza? strony po?wi?cone temu egzaminowi na Facebooku, gdzie podawane s? przyk?adowe zadania, informacje i wskazwki.

 

ZACZYNAJ OD ZADA?, KTRE S? NAJ?ATWIEJSZE

Podczas samego egzaminu zaczynaj od naj?atwiejszych zada?. To pozwoli ci mie? szybkie poczucie sukcesu i spokoju.

Wtedy mo?esz zabra? si? za trudniejsze zadania z matematyki. Dobre przygotowanie do egzaminu smoklasisty jest tu kluczowe.

 

MODYFIKUJ ZADANIA I SAM JE ROZWI?ZUJ

Baw si? zadaniami!

Przyk?adowe zadania na egzamin smoklasisty z matematyki s? powtarzalne.

Podmieniaj dane. Twrz swoje ?mieszne historie. To pomaga zapami?ta? nawet najtrudniejsze zadanie i jego rozwi?zanie.

Mo?esz si? z kim? wymieni? na takie poprzerabiane zadania i uczy? si? na tych od innej osoby. Stwrzcie swoje prbne testy do egzaminu smoklasisty!

 

NASTAW SI? POZYTYWNIE

Tego chyba nie trzeba dwa razy powtarza?.

Cho? pewnie w stresie ?atwiej powiedzie?, ni? to zrobi?.

Pomy?l, ?e nie tylko ty jeste? w takiej sytuacji. Wszyscy maj? w sobie sporo obaw i stresu przed egzaminem na koniec szko?y.

Z pewno?ci? im wcze?niej rozpoczniesz przygotowania do testu, tym b?dziesz spokojniejszy podczas samego egzaminu.

 

POWODZENIA I G?OWA DO GRY!


Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii