Get Adobe Flash player

UNICEF opublikowa? rozmow? z dr Lis? Damour, do?wiadczon? psycholog dla m?odzie?y, felietonistk? New York Times i matk? dwch crek, o tym jak stworzy? poczucie normalno?ci w domu w czasach epidemii COVID-19.


 

Epidemia koronawirusa wywo?uje w nas uczucia takie jak l?k, stres i niepewno??. Zw?aszcza dzieci silnie je odczuwaj?. Chocia? ka?de dziecko inaczej radzi sobie z takimi emocjami, to w obliczu zamkni?tej szko?y, odwo?anych wydarze? i izolacji od przyjaci?, b?d? musia?y czu? wsparcie i mi?o?? najbli?szych. Teraz bardziej ni? kiedykolwiek. Oto 6 wskazwek, jak wspiera? dzieci w tym trudnym czasie.

1. B?d? spokojny

Rodzice powinni spokojnie rozmawia? ze swoimi dzie?mi o koronawirusie. Wa?ne, aby powiedzie? dzieciom, o istniej?cej mo?liwo?ci, ?e kto? z Was w pewnym momencie b?dzie mie? objawy, ktre cz?sto s? bardzo podobne do przezi?bienia lub grypy. Rodzice powinni zach?ca? dzieci, aby informowa?y ich, je?li nie czuj? si? dobrze lub gdy boj? si? wirusa. Tylko dzi?ki temu rodzice b?d? mogli jak najszybciej im pomc. Zapewnij swoje dziecko, ?e choroba wywo?ana koronawirusem przebiega na og? ?agodnie, szczeglnie u dzieci i m?odzie?y. Nale?y rwnie? pami?ta?, ?e wiele objaww COVID-19 mo?na leczy?. Warto przypomnie? dzieciom, ?e s? rzeczy, ktre mo?emy zrobi?, aby zapewni? bezpiecze?stwo sobie i swoim najbli?szym: cz?sto my? r?ce, nie dotyka? twarzy i zosta? w domu.

2. Trzymaj si? rutyny

Dzieci potrzebuj? rutyny. Kropka. My, doro?li, musimy bardzo szybko opracowa? zupe?nie nowy plan dnia, aby przetrwa? w tych trudnych czasach, mwi dr Damour. Zdecydowanie polecam stworzenie harmonogramu, ktry obejmuje zarwno czas na zabaw?, mo?liwo?? kontaktu telefonicznego z przyjaci?mi, a tak?e czas wolny od technologii i czas na prace domowe. Musimy zastanowi? si?, co dla nas jest wa?ne i zbudowa? struktur?, ktra to odzwierciedla. Du?ym wsparciem dla naszych dzieci b?dzie zapewnienie przewidywalnego dnia i ?wiadomo?ci, kiedy powinny si? uczy? lub pracowa? w domu, a kiedy mog? si? bawi?. Dr Damour sugeruje, aby dzieci w wieku 10-11 lat lub starsze zaanga?owa? w przygotowanie planu dnia. Wtedy dajemy im mo?liwo?? zastanowienia si? nad czynno?ciami, ktre chcia?yby wykonywa?, a nast?pnie pracujemy wsplnie nad ostatecznym kszta?tem harmonogramu. Je?li chodzi o m?odsze dzieci, to najlepiej zaplanowa? ich dzie? tak, aby najpierw zacz?? od obowi?zkw (szkolnych i domowych), a nast?pnie przeznaczy? czas na zabaw?. W przypadku niektrych rodzin robienie planu na pocz?tku ka?dego dnia b?dzie najlepsze dla dzieci. Inne rodziny mog? uzna?, ?e dobrze b?dzie zacz?? dzie? nieco p?niej po spaniu i wsplnym ?niadaniu. W przypadku rodzicw, ktrzy nie s? w stanie nadzorowa? swoich pociech w ci?gu dnia, najlepiej porozmawia? o harmonogramie z osob?, ktra opiekuje si? nimi i wypracowa? wsplny plan.3

3. Pozwl dziecku odczuwa? emocje

Wraz z zamkni?tymi placwkami edukacyjnymi, odwo?ano szkolne przedstawienia, koncerty, mecze i zaj?cia, w ktrych dzieci uczestniczy?y na co dzie?. Dr Damour radzi, aby po prostu pozwoli? dzieciom na smutek: my, doro?li, patrzymy na t? sytuacj? z perspektywy naszego ?ycia i do?wiadcze?, a dla nastolatka to powa?ne problemy. Wspieraj i oka? zrozumienie dla ich smutku i z?o?ci z powodu strat, ktre op?akuj?. Je?li masz w?tpliwo?ci jak si? zachowa?, to empatia i wsparcie s? najlepszym rozwi?zaniem.

 

 

4. Sprawd?, jakie informacje o koronawirusie docieraj? do Twoich dzieci

W mediach kr??y wiele nieprawdziwych informacji na temat koronawirusa. Sprawd?, co us?ysza?o Twoje dziecko lub co uwa?a, za prawd?. Nie wystarczy poda? dziecku faktw, poniewa? - je?li uzna?o za prawd? co? co us?ysza?o wcze?niej i po??czy to z nowymi informacjami od Ciebie - mo?e doj?? do nieporozumienia. Dowiedz si?, co Twoje dziecko ju? wie i wsplnie rozprawcie si? z mitami, radzi dr Damour. Je?li dzieci maj? pytania, na ktre nie znasz odpowiedzi, mo?ecie wsplnie odwiedzi? strony internetowe wiarygodnych instytucji pa?stwowych lub organizacji takich jak UNICEF czy ?wiatowa Organizacja Zdrowia.

5. Stwrz okazje do wsplnego sp?dzania czasu

W prze?ywaniu trudnych emocji bardzo wa?na jest rwnowaga mi?dzy rozmow? o naszych odczuciach, a znajdywaniem rozrywki, ktra pozwoli rozproszy? my?li. Co kilka dni mo?ecie sp?dza? wieczr na wsplnej zabawie lub gotowa? razem posi?ki. Nastoletniemu dziecku daj troch? swobody, je?li chodzi o czas sp?dzony w telefonie i na mediach spo?eczno?ciowych. Dost?p ten jednak nie powinien by? nieograniczony. Zapytaj swojego nastolatka, jak mo?ecie sobie z tym poradzi?? Niech zaproponuje harmonogram korzystania z telefonu i wsplnie zastanwcie si? nad planem dnia, radzi dr Damour.

6. Kontroluj swoje zachowanie

To oczywiste, ?e doro?li s? tak?e zaniepokojeni sytuacj? zwi?zan? z koronawirusem. Jednak wa?ne, ?eby?my zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby nie dzieli? si? z dzie?mi swoimi l?kami i nie okazywa? obawy. Mo?e to oznacza? powstrzymywanie emocji, co dla wielu oka?e si? bardzo trudne. Pami?tajmy, ?e to rodzice zapewniaj? swoim dzieciom poczucie bezpiecze?stwa. T? sytuacj? mo?emy porwna? do jazdy samochodem, gdzie dzieci to pasa?erowie, a my prowadzimy auto. Nawet, je?li odczuwamy niepokj, nie mo?emy pozwoli?, aby udzieli? si? on najm?odszym, dodaje dr Lisa Damour.

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii