Projekty unijne
Get Adobe Flash player


Projekt Dolno?l?ska e-szko?a jest wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu Samorz?du Wojewdztwa Dolno?l?skiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolno?l?skiego na lata 2007-2013.
G?wnym celem Programu e-Szko?a jest wsparcie szko?y na drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii informacyjnej w jej dzia?aniach, poprzez stworzenie warunkw do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniw w ich kszta?ceniu si?.
Program e-Szko?a polega na wdro?eniu projektw przej?cia wybranych szk? na Dolnym ?l?sku na wy?szy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwi?za? technicznych, odpowiednie przygotowanie nauczycieli oraz utworzenie elektronicznych platform uczenia si?.


W ramach projektu szko?a pozyska?a sprz?t komputerowy o ??cznej warto?ci 55697,34 z?, w sk?ad ktrego wchodz?:

- tablica interaktywna;
- projektor krtkiej projekcji;
- podstawa jezdna z elektryczn? regulacja wysoko?ci oraz wysi?gnikiem projektora do tablicy interaktywnej;
- system testowy ADA Mobitest EDU z oprogramowaniem Testico DSF;
- oprogramowanie nauczycielskie i uczniowskie Magic Learning;
- 6 komputerw przeno?nych dla nauczycieli;
- 9 tabletw interaktywnych bezprzewodowych do obs?ugi dziennika elektronicznego;
- wizualizer;
- 8 komputerw przeno?nych dla uczniw;
- szafka mobilna;
- 2 routery Wi-Fi.


W projekcie funkcj? koordynatora pe?ni nauczycielka matematyki Renata Gruca.


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szko?ach podstawowych w Gminie Lubin

Informacje o projekcie (plik PDF 374 KB)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik PDF 340 KB)
O?wiadczenia rodzica lub opiekuna (plik PDF 286 KB)
Regulamin uczestnictwa w projekcie (plik PDF 330 KB)
Zdj?cia z projektu (prezentacja - plik PDF 611 KB)


Pracownia przyrodnicza w ka?dej gminie

Projekt wsp?finansowany ze ?rodkw Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny dla Wojewdztwa Dolno?l?skiego na lata 2007-2013
realizowany w ramach
Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym ?l?sku,
Dzia?ania 7.2. Rozwj infrastruktury placwek edukacyjnych.


Eksperyment drog? do sukcesu ucznia (Prezentacja pe?noekranowa - plik PDF 1,14 MB)

Dolno?l?ska szko?a liderem projako?ciowych zmian w polskim systemie edukacji


Nasza szko?a uczestniczy w projekcie Dolno?l?ska szko?a liderem projako?ciowych zmian w polskim systemie edukacji wsp?finansowanym ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Strona internetowa projektu: www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian
MINIPORTAL SZKO?Y

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniw


Projekt Rwne szanse edukacyjne uczniw wiejskiej Gminy Lubin realizowany jest od 1 pa?dziernika 2009 do 30 wrze?nia 2011 roku, a jego celem g?wnym  jest wyrwnanie szans edukacyjnych w grupie 200 uczniw z 6 wiejskich Szk? Podstawowych z terenu Gminy Lubin.
W pierwszym cyklu realizacji projektu w Szkole Podstawowej w Raszwce uczestniczy?o ??cznie 63 dzieci (27 dziewczynek i 36 ch?opcw), a zaj?cia obejmowa?y lekcje wyrwnawcze z j?zyka polskiego, angielskiego/niemieckiego, matematyki, lekcje w ramach nauczania zintegrowanego dla klas I-III oraz konsultacje z logoped? i psychologiem.
Z przeprowadzonych bada? ewaluacyjnych 1 cyklu projektu wynika,  ?e osoby korzystaj?ce ze wsparcia i zaanga?owane w realizacj? projektu  bardzo pozytywnie wyra?a?y si? na jego temat. Szczeglnie dotyczy to uczniw ucz?szczaj?cych na zaj?cia pozalekcyjne, w?rd ktrych, a? 82% pozytywnie oceni?o swj udzia? w projekcie. Jeszcze wy?sze oceny (92%) wystawili projektowi rodzice, ktrzy dostrzegli u swoich dzieci wyra?n? popraw? wynikw w nauce czy zmniejszenie wad wymowy. Wi?kszo?? uczniw regularnie uczestnicz?cych w dodatkowych zaj?ciach obecnie otrzymuj? lepsze oceny z przedmiotw, ktre wcze?niej sprawia?y im trudno?ci.
Wszyscy nauczyciele prowadz?cy zaj?cia w ramach  projektu zgodnie podkre?laj?, ?e by? on  bardzo potrzebny. Pomimo tego, i? uczniowie wiele si? nauczyli na dodatkowych lekcjach w I cyklu, z ocen nauczycieli wynika, ?e ich udzia? w dodatkowych zaj?ciach wymaga kontynuowania w II cyklu projektu.


Projekt kontynuowany jest w roku szkolnym 2010/2011.
Wi?cej informacji o projekcie, a tak?e deklaracj? przyst?pienia znale?? mo?na na stronie internetowej projektu www.gmina-lubin.pl


Plakat projektu (plik PDF 682 KB)
Ulotka projektu (plik PDF 630 KB)


Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii