Z MATEMATYK? ZA PAN BRAT
Get Adobe Flash player

Dwa matematyczne zaj?cia pozalekcyjne:  Matematyka a logiczne my?lenie oraz Matematyka w kuchni prowadzone by?y przez 2 lata przez pani? Ma?gorzat? Krac w ramach projektu Rozwj umiej?tno?ci matematyczno-przyrodniczych i j?zykowych w szko?ach podstawowych Gminy Lubin wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej. Dzi?ki nim grupa uczniw uczestnicz?cych znacz?co podnios?a swoje umiej?tno?ci i kompetencje matematyczne.

Matematyka a logiczne my?lenie
Uczniowie ucz?szczaj?c na zaj?cia matematyka a logiczne my?lenie pracowali zarwno samodzielnie jak i w grupie. Zaj?cia organizowane by?y w r?nych formach, pojawia?y si? gry, w ktrych uczniowie ze sob? rywalizuj?c rozwi?zywali proste zadania matematyczne.
Praca w grupach umo?liwi?a uczniom lepsz? komunikacj?. Mieli oni mo?liwo?? zdobycia umiej?tno?ci wyra?ania my?li jak i rwnie? s?uchania innych (praca w zespole i spo?eczna aktywno??). Rozwi?zuj?c zadania z r?nych dziedzin ?ycia (zakupy, ktre musi wykona? w okre?lonej kwocie, proporcje, procenty- obni?ki i podwy?ki) wykszta?cili w sobie sprawno?? w zakresie my?lenia matematycznego i analitycznego (sprawne wykorzystywanie narz?dzi matematyki w ?yciu codziennym, a tak?e kszta?cenie my?lenia matematycznego).
Uczniowie podczas zaj?? wyrwnali braki edukacyjne w zakresie realizowanych tre?ci.


Matematyka w kuchni
Uczniowie w trakcie pracy na zaj?ciach wzbogacili swoj? wiedz? matematyczn? poprzez rozwi?zywanie szeregu zada? w tym rwnie? problematycznych cz?sto zwi?zanych z sytuacjami codziennymi np. pieczenie ciasta, robienie zakupw (sprawne wykorzystywanie narz?dzi matematyki w ?yciu codziennym, a tak?e kszta?cenie my?lenia matematycznego). Projektuj?c kuchnie wykorzystywali r?ne ?rd?a informacji m. in. zasoby Internetu (poszukiwanie, porz?dkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z r?nych ?rde?). Praca w grupach umo?liwi?a uczeniom konstruktywn? komunikacj?, nauczy?a ich precyzyjnego wyra?ania my?li jak rwnie? s?uchania innych (praca w zespole i spo?eczna aktywno??).
Uczniowie uczestnicz?c w zaj?ciach pog??bili swoj? wiedz? w zakresie matematyki oraz rozwin?li umiej?tno?? samodzielnego uczenia si?.

Ma?gorzata Krac

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii