EKSPERYMENT W PRZYRODZIE I GEOGRAFII
Get Adobe Flash player

Wraz z ko?cem roku szkolnego zako?czy? si? projekt Rozwj umiej?tno?ci matematyczno-przyrodniczych i j?zykowych w szko?ach podstawowych Gminy Lubin wsp?finansowany ze ?rodkw Unii Europejskiej, ktry realizowany by? w Szkole Podstawowej im. Or?a Bia?ego w Raszwce w latach 2017-2019. Jego cz??ci? by?y zaj?cia p.n. Eksperyment w przyrodzie i Eksperyment w geografii. Celem tych zaj?? by?o rozwijanie umiej?tno?ci przyrodniczych oraz rozbudzanie ciekawo?ci ?wiata u uczniw w nich uczestnicz?cych.


Zaj?cia odbywa?y si? w sali przyrodniczej. W roku szkolnym 2018/2019 ucz?szczali na nie uczniowie klas pi?tych i smych. Prowadzi?a je nauczycielka przyrody i geografii Irena Wituszy?ska. Na ka?dych zaj?ciach uczniowie wykonywali r?ne, ciekawe eksperymenty zwi?zane z przyrod?. Poznawali prawa fizyki, w?a?ciwo?ci r?nych substancji chemicznych, pracowali z mapami oraz wzbogacali swoj? wiedz? o ogromn? ilo?? informacji, ktre b?d? przydatne w dalszym kszta?ceniu. Zaj?cia uczy?y nas, jak przeprowadza? do?wiadczenia i wyci?ga? z nich wnioski. Zach?ca?y dzieci do aktywno?ci stawiania hipotez, rozpisywania planu dzia?ania, ostro?nego przeprowadzania do?wiadcze?, eksperymentw, wsp?pracy i komunikacji, sprawnego wyszukiwania informacji w atlasach i na mapach oraz przede wszystkim nauki poprzez zabaw? najlepszego sposobu zdobywania wiedzy. Na zaj?ciach u?ywane by?y r?nego rodzaju pomoce naukowe. By?y to mi?dzy innymi atlasy, mikroskopy, kompasy, magnesy, mapy, encyklopedie, komputery, substancje chemiczne oraz wiele innych ciekawych przedmiotw pomagaj?cych w zrozumieniu przeprowadzanych bada? i eksperymentw przyrodniczych. Dzi?ki projektowi uczniowie rozbudzili swoj? ciekawo?? ?wiata i ch?? do poznawania go. Cz?sto sami proponowali ciekawe zaj?cia zwi?zane z przyrod?, ktre potem wykonywali. Nie zabrak?o rwnie? lekcji poza szko?? zaj?? terenowych wycieczek do ciekawych miejsc na Dolnym ?l?sku. Dwie najciekawsze wycieczka do Hyrdopolis i ogrodu Japo?skiego we Wroc?awiu oraz wycieczka w okolice W?wozu My?liborskiego, dostarczy?y dzieciom nie tylko nowych informacji, ale tak?e mi?ych wspomnie? ze wsplnych w?drwek oraz zwiedzania.

Celu projektu zosta?y zrealizowane. Zainteresowanie nim by?o ogromne. Uczniowie ch?tnie przychodzili na zaj?cia i aktywnie sp?dzali czas ch?on?c nauk? i dobrze si? bawi?c. Uczenie si? poprzez eksperymenty jest bardzo skutecznym sposobem przyswajania wiedzy. Wie to ka?dy kto chocia? raz sprbowa?.

Tomasz ?uka

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii