Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Fischer w Legnicy - 21.05.2019r.
Get Adobe Flash player

W dniu 21.05.2019r. 27 uczniw Szko?y Podstawowej im. Or?a Bia?ego w Raszwce, pod opiek? nauczycielek Anny Waszewskiej i Anny Warzochy, wzi??o udzia? w wyje?dzie edukacyjnym do Centrum Edukacji Fischer w Legnicy. Uczniowie ci s? uczestnikami projektu Rozwj umiej?tno?ci matematyczno przyrodniczych i j?zykowych w szko?ach podstawowych Gminy Lubin.

Celem zaj?? by?o rozwijanie kompetencji j?zykowych oraz ciekawo?ci, otwarto?ci i tolerancji wobec innych kultur.

Warsztaty j?zykowe, w ktrych uczestniczyli uczniowie, by?y okazj? do rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania si? w j. obcym, a tak?e kompetencji spo?ecznych i umiej?tno?ci uczenia si?. Zaproponowane ?wiczenia by?y r?norodne i interesuj?ce dla uczniw. Rozwija?y one g?ownie umiej?tno?ci produktywne: pisanie i wypowiadanie si? w j. obcym. Dzieci bra?y udzia? w scenkach sytuacyjnych (wype?nianie formularza i rozmowa na lotnisku, proszenie o przek?ski i napoje), ?wiczeniach stymuluj?cych i rozwijaj?cych pami??, grach i zabawach zespo?owych. (udzia? w przyj?ciu, wsplne ?piewanie piosenki). Pracowa?y w grupach, reaguj?c w j. obcym adekwatnie do zaaran?owanych sytuacji. Mia?y tak?e okazj? przypomnie? sobie histori? powstania flagi tzw. Union Jack oraz namalowa? t? flag? na p?ciennej torbie, ktr? mog?y zabra? ze sob? jako pami?tk? z warsztatw.

Reasumuj?c, zaj?cia przyczyni?y si? do rozwini?cia umiej?tno?ci j?zykowych uczniw oraz ich zdolno?ci wsp?pracy w grupie, a przy okazji by?y czasem dobrej zabawy. A.Warzocha

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii