WYCIECZKA DO MULTICENTRUM
Get Adobe Flash player

Wycieczka do wroc?awskiego Multicentrum w ramach projektu Rozwijanie umiej?tno?ci matematyczno- przyrodniczych i j?zykowych uczniw Gminy Lubin

Dnia 20 czerwca 2018 grupa uczniw uczestnicz?cych w projekcie wzi??a udzia? w zaj?ciach Mozaikowe czary- mary i Mosty- niezwyk?e konstrukcje.


Mozaikowe czary mary rozpocz??y si? od prezentacji, przedstawiaj?cej tworzone z r?nych materia?w mozaiki. Nast?pnie dzieci tworzy?y swoje projekty w komputerowym programie graficznym. Ostatnim etapem by?o wykonanie przez dzieci prac z wykorzystaniem klockw Knex. W tych zaj?ciach uczestniczyli uczniowie z klas I-III.

Starsi uczniowie uczestniczyli w zaj?ciach Mosty niezwyk?e konstrukcje. Po ogl?dni?ciu prezentacji o najwi?kszych, najpi?kniejszych i najdziwniejszych mostach ?wiata, uczniowie rozmawiali o konstrukcji mostw. Po rozmowach przyszed? czas na zabaw? w konstruktorw. Z klockw Knex tworzyli mosty, wykorzystuj?c swoj? wyobra?ni? lub gotowe schematy. Zaj?cia trwa?y po 90 minut, ale dzieci tak wci?gn??a zabawa klockami, ?e niech?tnie opuszcza?y wroc?awskie Multicentrum.

Zaj?cia, w ktrych uczestniczyli uczniowie, by?y doskona?? okazj? do rozwijania kreatywnego my?lenia i wyobra?ni przestrzennej. Pozwoli?y rwnie? uczniom dostrzec matematyk? i symetri? w codziennym ?yciu. Na zaj?ciach dzieci mia?y mo?liwo?? wykorzystania program komputerowy do realizacji swoich pomys?w, a dzi?ki gotowym instrukcjom dzieci uczy?y si? korzysta? z gotowych pomys?w i wciela? je w ?ycie.

Iwona Niemiec i Bo?ena Fedor nauczycielki Szko?y Podstawowej im. Or?a Bia?ego w Raszwce

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii