Get Adobe Flash player

Gimnazjum w Lubinie ogłasza konkurs fotograficzny

pt. „ Gmina Lubin -Moja mała Ojczyzna”

 

REGULAMIN

 1. Organizator: Gimnazjum w Lubinie
 2. Kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Lubin

 

 1. Tematyka: Konkurs „ Gmina Lubin- Moja mała Ojczyzna” dotyczy otaczającej nas

     rzeczywistości, ciekawych historycznie, przyrodniczo, krajoznawczo i kulturowo

     miejsc na terenie Gminy Lubin

4.   Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i kreatywności,

- rozbudzanie lokalnego patriotyzmu,

- popularyzacja zainteresowań fotograficznych,

- prezentacja możliwości dzieci i młodzieży z gminy Lubin w dziedzinie fotografii,

- popularyzacja miejsc i wydarzeń ważnych historycznie, przyrodniczo, krajoznawczo

i kulturowo w Gminie Lubin

     5. Warunki udziału w konkursie:

           - Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć do konkursu.

            - Zdjęcia muszą być zrobione na terenie Gminy Lubin w ciągu ostatniego miesiąca

            od ogłoszenia konkursu

           - Prace fotograficzne mają być zgłaszane pojedynczo, opisane tytułem i autorem

           - Zdjęcia należy wykonać cyfrowo (telefonem, aparatem fotograficznym) a następnie

             przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.               

             wraz ze skanem Załącznika nr 1 do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie                                      

             do 8.04.2019 do godz. 15.00

           - Załącznik powinien być wypełniony czytelnie i podpisany odręcznie.

           - Uczestnicy konkursu wysyłają Załącznik nr 1 podpisany przez rodzica lub opiekuna

             prawnego.

           - Prace konkursowe przesłane bez Załącznika nr 1 zostaną wykluczone z konkursu.

         - Fotografie zgłoszone do konkursu oceni 3 osobowe jury powołane przez

             Organizatora.

           - W wyniku obrad jury zostanie wyłonionych pięciu laureatów, którzy otrzymają

             nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

          - Z prac konkursowych zostanie stworzona wystawa, którą będzie

             można zobaczyć na holu Gimnazjum w Lubinie, przy ulicy. Ks. Ludwika I 3

         - Wręczenie nagród laureatom odbędzie się do dnia 23.04.2019 r. o czym

             laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefoniczną

przez Organizatora. Dodatkowo Organizator prześle informacje do szkoły laureatów

i wyróżnionych.

 

  

6. Postanowienia końcowe:

    

       - Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów

         konkursu (imię i nazwisko) oraz wizerunek (zdjęcie z wręczenia nagrody ) zostaną

     opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum w Lubinie oraz ewentualnie w lokalnej

         prasie.

       - w sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor

       - laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora

           konkursu nadesłanych przez niego zdjęć w celach promocyjnych wydarzenia.

       - zdjęcia w wersji elektronicznej zgłoszone do konkursu przechodzą na własność

           organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji
           w materiałach reklamowych i publikacjach domu kultury.

       - uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

       - organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania

           przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.      

     - decyzja jury konkursowego jest ostateczna.

       - wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać osobiście w

         Gimnazjum w Lubinie ( tel. 76 844 02 14) oraz u Pani Moniki Kowalczyk

         ( tel. 693 178 788).

 

7. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu fotograficznego.

 

 1. a)Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. b)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gimnazjum w Lubinie, .ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin.
 3. c)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. d)Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko,wizerunek, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 5. e)Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast ich brak spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
 6. f)Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, a także w celach promocyjno-marketingowych.
 7. g)Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imięnazwisko) oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach oraz na stronach internetowych.
 8. h)Osoby małoletnie, które chcą wziąć udział w konkursie zobowiązane są do dołączenia zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 9. i)Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osoboweimieniu Administratora.
 10. j)Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora w tym przepisów prawa podatkowego i o przedawnieniu roszczeń.
 11. k)Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:
 • usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne ciążące na Administratorze,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym prawem.
 1. l)W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 2. m)Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.
 3. n)Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

Lubin, dnia 15.03 2019 r.


Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii