Get Adobe Flash player

Dzie? 24 pa?dziernika by? wyj?tkowym dniem, w ktrym uczniowie z klas 4-8, w ramach projektu pn. Rozwj umiej?tno?ci matematyczno przyrodniczych w szko?ach podstawowych Gminy Lubin wraz z nauczycielami (Ma?gorzat? Krac i Iren? Wituszy?sk?) udali si? autobusem na ca?odniow? wycieczk? do Wroc?awia. Celem wyjazdu by?o zwiedzenie m.in. okolic Hali Stulecia (w tym Ogrodu Japo?skiego) oraz Centrum Nauki Hydropolis.

Mimo wcze?niej zapowiadanych opadw deszczu, Wroc?aw przywita? nas bezchmurn? lecz wietrzn? pogod?. Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem by? Ogrd Japo?ski. Przed rozpocz?ciem zwiedzania Dorota Sobu? bardzo ciekawie opowiedzia?a nam o japo?skiej filozofii budowania ogrodw. W ogrodzie zobaczyli?my charakterystyczne dla Kraju Kwitn?cej Wi?ni ro?liny oraz typowy krajobraz. Naszym oczom ukaza?y si? liczne p?ytkie stawy z karpiami koi. Brzegi staww porasta?a g?sta ro?linno??. Dodatkowo by?y tam ma?e strumienie z wodospadami oraz ogromne, do?? stare drzewa, ktre s? charakterystyczne dla grzystych terenw Japonii. Wszystko dope?nia?y tradycyjne dla tego regionu lekkie, kwadratowe, drewniane domki z wielopi?trowymi dachami zwrconymi na cztery strony ?wiata. Wracaj?c z ogrodu, szli?my drog? wok? Hali Stulecia, podziwiali?my w monument oraz snuli?my rozwa?ania nad jego architektoniczn? bry?? i majestatem. Po drodze znale?li?my si? te? pod szpiczast? budowl? - Iglic?, mierz?c? oko?o 90 metrw wysoko?ci i 10 metrw ?rednicy.

Po zwiedzeniu Ogrodu Japo?skiego przyszed? czas na pobyt w Hydropolis. Na pocz?tku znale?li?my si? w do?? du?ym budynku, w ktrym odby?y si? zaj?cia warsztatowe zwi?zane z chemi? oraz fizyk?. Po wcze?niejszym instruktarzu, przeprowadzonym przez pani? prowadz?c? zaj?cia, zostali?my podzieleni na sze?? grup. Wsp?pracuj?c, starali?my si? zbudowa? piramid? g?sto?ci, stworzon? z 3 solanek o r?nych st??eniach, zabarwionych r?nymi barwnikami. Niektrym uda?o si? to lepiej, innym gorzej, jednak ka?demu podoba?a si? taka nauka po??czona z ciekaw? zabaw?.

Naszym nast?pnym, jak rwnie? i ostatnim miejscem, ktre odwiedzili?my w Centrum Nauki Hydropolis, by? ogromny budynek z interaktywn? wystaw? o wodzie. Przed wej?ciem do sal wystawowych, udali?my si? na krtk? przerw?. Czas ten wykorzystali?my na wys?uchanie, wcze?niej przygotowanych przez uczniw klas smych, wyk?adw o Wroc?awiu. Wszystkim podoba?a si? opowie?? Ani Z?otnikow o wroc?awskich krasnalach, Martyny Ga??zki i Klaudii Miezio o ko?ciele ?w. El?biety i atrakcyjno?ci Wroc?awia na tle innych polskich miast, Mateusza Lelenia - o zabytkach wroc?awskiego rynku, Ma?ka Kalinowskiego o wroc?awskich kana?ach i ?luzach oraz Tomasza ?uki - na temat dziejw Wroc?awia od momentu jego za?o?enia do chwili obecnej. Po sko?czonych opowie?ciach o Wroc?awiu przeszli?my do sal wystawowych. Kiedy weszli?my do du?ej okr?g?ej sali z basenem na ?rodku, usiedli?my na murku wok? niego, a na ?cianach wzd?u? sali wy?wietlono nam film dokumentalny. Z filmu dowiedzieli?my si?, jak to si? sta?o, ?e woda znalaz?a si? na naszej planecie. Poznali?my rwnie? r?ne zjawiska z udzia?em wody, ktre nadal zachodz? w kosmosie. Nast?pnie pani przewodnik oprowadzi?a nas po wystawie i opowiedzia?a ciekawostki o wodach znajduj?cych si? na Ziemi. W czasie zwiedzania wystawy obejrzeli?my preparaty g??binowych ryb morskich oraz zbudowany w skali jeden do jednego batyskaf g??binowy, podobny do tego, ktry zszed? niegdy? na dno Rowu Maria?skiego. P?niej naszym oczom ukaza?a si? ciekawa wystawa modeli najwi?kszych jednostek p?ywaj?cych po morzach i oceanach ?wiata. Ogl?dali?my i opisywali?my interaktywn? map? wodoci?gw Wroc?awia, widzieli?my symulacj? prawdziwej burzy ?nie?nej oraz wiele innych ciekawych eksponatw (w tym stare modele maszyn i narz?dzi nap?dzanych wod?).

Dzie? w ktrym uczniowie wybrali si? na wycieczk? do Wroc?awia by? wyj?tkowym dniem. Dowiedzieli?my si? wtedy wiele o codziennie u?ywanej przez nas wodzie oraz zobaczyli?my jak wygl?da i czym si? charakteryzuje typowy ogrd japo?ski. Ponadto poznali?my histori? Wroc?awia i nieco go zwiedzili?my, przemieszczaj?c si? autobusem pomi?dzy g?wnymi punktami naszej podr?y.

Wycieczka ta, z pewno?ci?, pozostanie nam na d?ugo w pami?ci. Tomasz ?uka

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii