OBIADY W SZKOLE
Get Adobe Flash player

Serdecznie zapraszamy uczniw na obiady od 13 wrze?nia 2021 r.


Przypominamy, ?e cena za dwudaniowy obiad z kompotem od wrze?nia 2020 wynosi 4 z?. Obowi?zuje p?atno?? z gry za dany miesi?c.

Planowana op?ata za miesi?c wrzesie? 2021:

                                                          14 dni x 4 z? = 56 z?


 

Op?aty prosz? dokonywa? przelewem na konto nr:

   73 8669 0001 2031 0311 9806 0002


Prosz? w przelewie poda? imi? i nazwisko dziecka, ktre b?dzie korzysta?o z obiadw.

Istnieje rwnie? mo?liwo?? dokonania odpisu i zwrotu rodzicom kwoty za niezjedzone obiady (np. z powodu choroby dziecka) pod warunkiem zg?oszenia tego faktu co najmniej dzie? wcze?niej telefonicznie na nr szkolny 76-8448122.

JAD?OSPIS


Zarz?dzenie ujednolicone po zmianach ceny obiadw, reguluj?ce korzystanie ze sto?wki szkolnej mo?na znale?? TUTAJ.

O?WIADCZENIE, ktre wype?niaj? rodzice zapisuj?c na obiady, jest bardzo wa?nym dokumentem. Konto podane w nim pozwala identyfikowa? p?atno?? za obiady danego ucznia, a tak?e na to wskazane konto b?d? wp?acane kwoty odpisw  zg?oszonych wcze?niej za niewykorzystane posi?ki. Wszelkie zmiany wymagaj? wype?nienia nowego o?wiadczenia.

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii