Uczymy si? przez eksperymenty! - 2018
Get Adobe Flash player

W roku szkolnym 2017/2018 Szko?a Podstawowa im. Or?a Bia?ego w Raszwce przyst?pi?a do realizacji projektu "Rozwj umiej?tno?ci matematyczno - przyrodniczych i j?zykowych w szko?ach podstawowych Gminy Lubin" wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej. W ramach tego projektu, od grudnia 2017 roku, w szkolnej pracowni przyrodniczej odbywa?y si? zaj?cia dla uczniw klas 4 pod has?em Eksperyment w przyrodzie oraz klas 7 - Eksperyment w geografii. Prowadzi?a je Irena Wituszy?ska - nauczycielka przyrody i geografii.

W zaj?ciach uczestniczy?o 24 uczniw. By?y to 3 grupy z?o?one z dziewcz?t i ch?opcw w przedziale wiekowym od 10-14 lat. Do ka?dych zaj?? przygotowywane by?y potrzebne pomoce naukowe.  Uczniowie mieli do dyspozycji: mikroskopy, lupy, komputery, mapy, kompasy, r?ne substancje chemiczne oraz atlasy. Tematy zaj?? by?y zwi?zane z takimi przyrodniczymi dyscyplinami wiedzy jak: geografia, biologia i fizyka.

Na zaj?ciach tych dzieci nie uczy?y si? na pami??. Uczniowie poznawali prawa i zjawiska przyrodnicze prowadz?c eksperymenty i do?wiadczenia, uczestniczyli w zaj?ciach terenowych, pracowali z mapami. Dzi?ki temu mieli mo?liwo?? rozwijania wielu umiej?tno?ci, przydatnych zarwno w dalszym przebiegu procesu uczenia si?, jak i w p?niejszym ?yciu codziennym, takich jak: obserwacja, stawianie pyta? i hipotez, przewidywanie, planowanie, analizowanie otrzymanych wynikw, wyja?nianie. Nie mniej wa?nym ich efektem by?o: wzbudzanie zaciekawienia ?wiatem przyrody, poznawanie roli faktw w poznawaniu zjawisk i procesw przyrodniczych, refleksji, kreatywno?ci i umiej?tno?ci wsp?pracy z innymi.

Zainteresowanie uczniw zaj?ciami okaza?o si? by? ogromne. Podczas wykonywania do?wiadcze? i eksperymentw widoczne by?o zaanga?owanie oraz rado?? z tego, ?e mog? dotyka? pomocy naukowych i samodzielnie wykonywa? na nich eksperymenty. Dzieci obserwowa?y ich przebieg oraz rezultaty i bez problemu by?y w stanie zrozumie? nawet skomplikowane zjawiska. Systematycznie przychodzi?y na zaj?cia, by?y ch?tne do pracy oraz twierdzi?y, ?e to ?wietna zabawa. Pozwoli?o to na nauk? poprzez zabaw?, przy czym uczniowie wykazywali si? du?? wiedz? w?asn? oraz pomys?owo?ci?.

Cieszymy si? z tego powodu, gdy? ten, kto odwa?y si? troch? poeksperymentowa? przekona si?, ?e nauka to wci?gaj?ca i fascynuj?ca przygoda. I.W.

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii