Realizujemy projekt "Rozwój uiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Get Adobe Flash player

Gmina Lubin

realizuje projekt

„Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 506 835,00 zł

Kwota dofinansowania: 480 585,00 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.09 2017r. - 30.06.2019r.

Celem projektu jest: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- dzieci uczące się w Szkołach Podstawowych w Niemstowie, Osieku, Siedlcach, Raszówce, Krzeczynie Wielkim,

- nauczycieli zatrudnionych w ww. placówkach.

Oferujemy:

Dla dzieci:

- dodatkowe zajęcia m.in. z zakresu: nauki języków obcych; nauk matematyczno przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu

Dla nauczycieli:

- szkolenia w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Doposażone zostaną pracownie : matematyczna i przyrodnicza w sprzęt niezbędny do prowadzenia innowacyjnych zajęć metodą eksperymentu

Udział w projekcie jest nieodpłatny

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać:

Biuro projektu: Urząd Gminy w Lubinie , ul. Władysława Łokietka 6a,

59-300 Lubin, pokój nr 17, tel. 76/ 840 31 59 www.gmina.lubin.pl

lub w sekretariacie szkoły

PLAKAT O DOFINANSOWANIU Z UE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii