Get Adobe Flash player

Gmina Lubin

realizuje projekt

Rozwj umiej?tno?ci matematyczno przyrodniczych i j?zykowych w szko?ach podstawowych Gminy Lubin

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Dolno?l?skiego na lata 2014 -2020, wsp?finansowany ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Ca?kowita warto?? projektu: 506 835,00 z?

Kwota dofinansowania: 480 585,00 z?

 

Okres realizacji projektu: 01.09 2017r. - 30.06.2019r.

Celem projektu jest: Podniesienie u uczniw kompetencji kluczowych oraz w?a?ciwych postaw i umiej?tno?ci niezb?dnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podej?cia do ucznia, szczeglnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do udzia?u w projekcie zapraszamy:

- dzieci ucz?ce si? w Szko?ach Podstawowych w Niemstowie, Osieku, Siedlcach, Raszwce, Krzeczynie Wielkim,

- nauczycieli zatrudnionych w ww. placwkach.

Oferujemy:

Dla dzieci:

- dodatkowe zaj?cia m.in. z zakresu: nauki j?zykw obcych; nauk matematyczno ? przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu

Dla nauczycieli:

- szkolenia w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, kszta?towania kompetencji kluczowych uczniw oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Doposa?one zostan? pracownie : matematyczna i przyrodnicza w sprz?t niezb?dny do prowadzenia innowacyjnych zaj?? metod? eksperymentu

Udzia? w projekcie jest nieodp?atny

Wszelkie informacje na temat projektu mo?na uzyska?:

Biuro projektu: Urz?d Gminy w Lubinie , ul. W?adys?awa ?okietka 6a,

59-300 Lubin, pokj nr 17, tel. 76/ 840 31 59 www.gmina.lubin.pl

lub w sekretariacie szko?y

PLAKAT O DOFINANSOWANIU Z UE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii