Get Adobe Flash player

       Historia szko?y si?ga roku 1949, kiedy to przeniesiono j? z Gorzelina do budynku przy ulicy 1 Maja 2 (obecnie budynek mieszkalny), a nast?pnie do starego budynku dzisiejszego przedszkola. Do rejonu szko?y nale?a?y wsie Raszwka, Lipiny i Karczowiska. Liczba uczniw w tym roku wynosi?a 59 osb. Dzieci uczy?y si? w pi?ciu oddzia?ach. Obowi?zki kierownika do roku 1963 pe?ni?a pani Agata Krupi?ska.
W roku szkolnym 1950/51 utworzono klas? szst?. Systematycznie z roku na rok zwi?ksza?a si? liczba dzieci i liczba oddzia?w. W roku szkolnym 1951/52 by?o ich ju? siedem. Grono pedagogiczne powi?kszy?o si? do trzech osb.
W roku szkolnym 1963/64 nowym kierownikiem mianowany zosta? pan Jan Cymba?ko, ktry pe?ni? t? funkcj? do roku 1979.

Od lat mieszka?cy Raszwki zabiegali w Kuratorium Okr?gu Szkolnego o zbudowanie we wsi nowej szko?y. Stara o zmursza?ych ?cianach z muru pruskiego nie mog?a pomie?ci? du?ej liczby uczniw - w roku 1972 by?o ich 215.
5 II 1972 r. omal nie dosz?o do tragedii. Nagle osun??a si? jedna ze ?cian szkolnego budynku. Przyczyn? by?o przekroczenie bariery d?wi?ku przez przelatuj?cy samolot. Zawieszono lekcje na dwa dni, a nast?pnie wynaj?to cztery pomieszczenia we wsi. Dnia 1 III 1972 r. w?adze o?wiatowe powzi??y decyzj? o budowie szko?y. Nowy budynek oddano do u?ytku 3 IX 1973 r.

2 IX 1974r. w zwi?zku z obni?eniem stopnia organizacji szk? w Bukwnej i Mi?oradzicach uczniowie klas starszych rozpocz?li nauk? w Szkole Podstawowej w Raszwce. W tym roku ucz?szcza?a rekordowa liczba uczniw - 311, liczba nauczycieli zwi?kszy?a si? do pi?tnastu.
Przez lata budynek poddawano ci?g?ej modernizacji i rozbudowie. Zaadoptowano niektre pomieszczenia na sale lekcyjne, ruszy?a szkolna sto?wka, w roku 1989 dobudowano sal? gimnastyczn?, powsta?a sala komputerowa. Zas?uga to kolejnych dyrektorw: Cz. Legie?, A. Okr?glickiej, M. Ranochy, E. W?trobi?skiej, J. Zacharczuka, S. Kos i obecnej pani dyrektor L. Szudrowicz, ktra uczyni?a placwk? nowoczesn?, dobrze wyposa?on?, przyjazn? dzieciom.
M?odzie? ma mo?liwo?? rozwija? swoje r?norodne zainteresowania dydaktyczne, artystyczne, sportowe na zaj?ciach pozalekcyjnych.
W szkole obecnie pracuje 17 nauczycieli z pe?nymi kwalifikacjami.


Opracowa?a: T. Dybo

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii