Get Adobe Flash player

Szachy s? jak ocean, gdzie si? mrwka napije i s?o? wyk?pie (przys?owie hinduskie)

Od grudnia 2015 roku nasza szko?a uczestniczy w projekcie Edukacja przez szachy w szkole, realizowanym przy wsparciu Fundacji KGHM Polska Mied?.  Celem projektu   jest zwi?kszenie umiej?tno?ci matematycznych uczniw, szczeglnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, my?lenia analitycznego, rozwi?zywania problemw oraz kszta?towanie wa?nych cech osobowo?ci; jak odpowiedzialno??, koncentracja, intuicja.
O walorach edukacyjnych, spo?ecznych i emocjonalnych  szachw mo?na by d?ugo opowiada?.
Jak mawia? arcymistrz Emanuel Lasker Szachy ucz? samodzielno?ci my?lenia, a tym samym stymuluj? kreatywno?? m?odych ludzi i motywuj? do samodzielnej pracy.
Maj? ogromny wp?yw na psychik? i kszta?towanie osobowo?ci dziecka. Dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwo??, wytrwa?o??, odwaga. Uczy radzenia sobie ze stresem i zm?czeniem, skutecznego dzia?ania pod presj?, nie poddawania si? nawet w najtrudniejszej sytuacji.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostali przeszkoleni  zarwno w zakresie gry w szach, jak i dydaktyki i metodyki jej nauczania. Dzi?ki zdobytym umiej?tno?ciom i wiadomo?ciom   wspieraj?  rozwj oglny wychowankw poprzez uczenie gry w szachy, a tak?e poszerzyli w?asne kompetencje i kwalifikacje.
W klasach I-III jedna godzina zaj?? tygodniowo po?wi?cona jest nauce gry w szachy. Otrzymane zestawy plansz szachowych z bierkami oraz ksi??ki s? ogromn? pomoc? i zach?t? dla uczniw. Uczniowie z zainteresowaniem i ogromnym zapa?em uczestnicz? w zaj?ciach. Mamy nadziej?, ?e ten zapa? nie minie i zaowocuje w przysz?o?ci osi?gni?ciami na wielu p?aszczyznach. IN

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii