SZKO?A Z PRAWAMI DZIECKA
Get Adobe Flash player

Ka?demu dziecku, niezale?nie od koloru skry, wyznania czy pochodzenia, przys?uguj? takie same prawa - prawa dziecka. Najwa?niejszym dokumentem dotycz?cym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Oglne Organizacji Narodw Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polsk? w 1991 roku.

Polska mo?e poszczyci? si? bogat? tradycj? zwi?zan? z promowaniem praw dziecka, pocz?wszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na ?wiecie dzia?acza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomys?odawc? stworzenia mi?dzynarodowej organizacji dzia?aj?cej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska by?a rwnie? inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdy? przed?o?y?a Komisji Praw Cz?owieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak wa?ne s? w naszym kraju prawa dziecka ?wiadczy rwnie? fakt, i? zosta?y one uwzgl?dnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Nasza szko?a przyst?pi?a do projektu UNICEF, bowiem w tym roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Projekt popularyzuje has?o Szko?a z Prawami Dziecka.

Edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo wa?na w kszta?towaniu postaw obywatelskich, bowiem ?wiadome swoich praw dziecko jest ?wiadomym obywatelem w doros?ym ?yciu. Odpowiedzialno?? za budzenie tej ?wiadomo?ci w?rd najm?odszych spoczywa na nas wszystkich. Rol? doros?ych jest tak?e dbanie, aby prawa dziecka by?y respektowane.

Nasz udzia? w projekcie b?dzie podkre?leniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowi?cego o prawach najm?odszych i uczczeniem zbli?aj?cej si? rocznicy.

Prawa dziecka znajduj? tak?e swoje odzwierciedlenie w codziennym ?yciu. Wa?ne jest, aby najm?odsi obywatele naszego kraju zdawali sobie spraw? czym s? prawa dziecka, jakie prawa im przys?uguj?, na czym polega r?nica mi?dzy prawem a obowi?zkiem, jakie s? granice, ktrych nie mo?na przekracza?, a tak?e gdzie mog? si? zwrci? w sytuacji, kiedy poczuj?, ?e ich prawa nie s? respektowane.

W edukacji o prawach dziecka niezwykle istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na sytuacje zagra?aj?ce realizacji praw dziecka, ale przede wszystkim na promowanie pozytywnych wzorw zachowa?.


CELEM PROJEKTU JEST:


? Zapoznanie dzieci i m?odzie?y z zagadnieniami dotycz?cymi praw dziecka,

? U?wiadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym ?yciu,

? Kszta?towanie w?rd m?odych ludzi postawy zaanga?owania spo?ecznego,

? Zaanga?owanie wszystkich podmiotw, w promowanie idei praw dziecka,

 

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii