Get Adobe Flash player

Zapraszamy Rodzicw uczniw klasy I na pierwsze spotkanie z wychowawczyni? i dyrektorem szko?y w ?rod? 25 sierpnia 2021 r. na godzin? 16.30 na sal? gimnastyczn?. Spotkanie odb?dzie si? w rygorze sanitarnym, prosz? zatem koniecznie mie? zas?oni?te usta i nos maseczk? oraz zdezynfekowa? r?ce po wej?ciu do szko?y.Drodzy Rodzice!


 Rozpocz?cie nauki w szkole podstawowej to bardzo du?a zmiana zarwno dla dziecka, jak i rodzicw. By proces przystosowania si? do nowej rzeczywisto?ci przebieg? bezbole?nie, warto si? do tego przygotowa?. By? mo?e zechcecie Pa?stwo skorzysta? z kilku naszych rad:


1. Podstaw? jest pozytywne nastawienie. Szko?? nale?y przedstawia? jako ciekawe miejsce nauki, r?norodnych wydarze? urozmaicaj?cych ?ycie szkolne, relacji kole?e?skich z nowo poznanymi dzie?mi. Mo?na powspomina? zabawne sytuacje z czasw, gdy sami si? uczyli?my oraz przyja?nie, ktre wtedy zawarli?my.

2. Zadaniem rodzicw jest odpowiednie przygotowanie pociechy do nowych zada?. Wsplne ustalenie rozk?adu dnia - podzia? na odrabianie lekcji, odpoczynek, aktywno?? fizyczn?i wyznaczenie sta?ej godziny pj?cia spa?, zorganizuje dziecku i rodzicom czas.

3. Niezwykle istotne jest rwnie? to, by nasze dziecko stawa?o si? coraz bardziej samodzielne i odpowiedzialne. Na pocz?tek pozwlmy mu np. zdecydowa? w co chce si? ubra? czy co chcia?oby robi? po lekcjach. Wa?ne jest rwnie? to, by rodzice nie wyr?czali siedmiolatka w czynno?ciach, z ktrymi sam potrafi da? sobie rad?. Wyniesienie ?mieci, posprz?tanie pokoju, zatemperowanie o?wka czy niesienie w?asnego plecaka to nie s? rzeczy trudne. Dla dziecka stanowi? one wyzwania. Ich realizacja buduje wiar? w siebie.

4. Aby zapa? pierwszoklasistw nie min?? szybko nale?y wspiera? dziecko w odrabianiu prac domowych, wzmacnia? w nim poczucie odpowiedzialno?ci oraz rozbudza? ciekawo??. Warto tak?e pami?ta? o tym, ?eby oczekiwania rodzicw sz?y w parze z mo?liwo?ciami dziecka.


ORGANIZACJA PRACY SZKO?Y

 

1. Nauka rozpoczyna si? o godz. 7.30, a ko?czy najp?niej o godz. 10.50 lub 11.50.

2. W siatk? obowi?zkowych zaj?? oprcz edukacji wczesnoszkolnej wchodz?: dwie godziny j?zyka angielskiego, 1 godzina zaj?? komputerowych i 2 godziny religii (w tygodniu).

3. Wst?p do szko?y maj? tylko uczniowie i nauczyciele oraz obs?uga.

4. Po uko?czeniu lekcji przez pierwszoklasistw, wychowawcy odprowadzaj? dzieci do ?wietlicy wg zg?oszenia, a pozostali uczniowie s? przekazywani rodzicom lub sami id? do domu, je?li jest taka wola rodzicw.

5. Uczniowie b?d? mogli korzysta? z zaj?? ?wietlicowych na podstawie zg?oszenia zgodnie z obowi?zuj?cym regulaminem (zapisy we wrze?niu).

6. Na terenie szko?y funkcjonuje sto?wka, z ktrej korzystaj? uczniowie zapisani na obiady (po op?aceniu posi?ku) - drugie ?niadanie dzieci przynosz? z domu.

7. Na przerwach uczniowie przebywaj? pod sta?? opiek? nauczyciela dy?uruj?cego lub wychowawcy w sali lekcyjnej.

 

INFORMACJA O PODR?CZNIKACH

  • Pakiet edukacyjny do klasy I Nowa Era Wielka Przygoda oraz podr?cznik i ?wiczenia do j?zyka angielskiego zamawia szko?a w ramach dotacji i we wrze?niu uczniowie otrzymaj? komplet. Ksi??ki b?d? w?asno?ci? szko?y, wypo?yczone zostan? na rok ka?demu dziecku. Materia?y ?wiczeniowe b?d? przekazane bez obowi?zku zwrotu.

Podr?cznik do religii wraz z ?wiczeniami nale?y zakupi? we w?asnym zakresie.

WYPOSA?ENIE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ PRZEDSTAWI NA ZEBRANIU WYCHOWAWCZYNI KLASY I MARZENA BARSKAWyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii