Get Adobe Flash player

W dniach 8 9 czerwca 2021 roku w naszej szkole zosta? zrealizowany program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbw. Wzi?li w nim udzia? uczniowie klas VII

i VIII.

Dzia?ania programu by?y kompleksowe, obejmowa?y rwnie? spotkania z gronem pedagogicznym i rodzicami. Przes?aniem programu by?o uczenie zdrowego i m?drego stylu ?ycia, zach?canie m?odzie?y do unikania alkoholu, narkotykw, przemocy i pornografii. Trenerzy w ci?gu 2 dni zamienili grup? m?odzie?y w poszukiwaczy skarbu. M?odzie? poszukiwa?a szcz??cia, trwa?ej mi?o?ci i realizacja w ?yciu w?asnych pasji

i marze?.

Prowadz?cy wykorzystywali na zaj?ciach r?norodne metody m.in. ud?wi?kowione prezentacje multimedialne, krtkie filmiki i muzyka, ?wiczenia, g?osowania, ktre uatrakcyjni?y ich przebieg, przez co uczniowie uczestniczyli w nich aktywnie.

Za?o?enia programu

Program Archipelag Skarbw opiera si? na modelu profilaktyki zintegrowanej, w ktrym przyjmuje si?, ?e tre?ci programu musz? dotyczy? kluczowych rozwojowo tematw i uruchamia? g??bokie, silne motywacje sk?aniaj?ce do zgeneralizowanej zmiany post?powania (Grzelak, 2009; ss. 322-362). Program odwo?uje si? do marze? i pragnie? m?odych ludzi zwi?zanych ze szcz??ciem w mi?o?ci i ?yciu osobistym oraz realizacj? ?yciowych pasji.

Program jest ukierunkowany na os?abienie czynnikw ryzyka i wzmacnianie dzia?ania czynnikw chroni?cych, ktre maj? udokumentowany w badaniach zwi?zek z podejmowaniem przez m?odzie? zachowa? problemowych (Grzelak i in. 2015). Wzmacniane czynniki chroni?ce to: wi?? z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi doros?ymi oraz uto?samianie si? z w?asnym system warto?ci (religijnym lub ?wieckim). Uczestniczenie w programie ma chroni? m?odzie? przed negatywnym wp?ywem przebywania w ?rodowisku osb, ktre si?gaj? po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki).

W programie wykorzystuje si? nast?puj?ce strategie profilaktyczne (Hansen, 1992; Kirby, 2002):

  • modyfikowanie przekona? normatywnych, zwi?kszanie osobistego zaanga?owania na rzecz zdrowego stylu ?ycia,
    • ukazywanie sprzeczno?ci mi?dzy wyznawanymi warto?ciami a podejmowaniem zachowa? problemowych,
    • wskazywanie konsekwencji zachowa? ryzykownych, wzmacnianie umiej?tno?ci poznawczych i spo?ecznych (asertywno??, krytyczna refleksja nad przekazem kultury masowej, radzenie sobie z w?asnymi emocjami).

Program ma wzbudzi? u m?odzie?y refleksj? nad wa?nymi warto?ciami oraz nad stylem ?ycia. S?u?y temu nawi?zanie dobrego kontaktu trenerw z m?odzie??, wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat dynamiki pracy z du?? grup? m?odzie?y, zach?canie uczestnikw programu do zachowa? prozdrowotnych i wprowadzania konkretnych pozytywnych zmian w swoim post?powaniu.

 ?rd?o:https://program.archipelagskarbow.eu/index.php/o-programie-as/zalozenia-programu

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii