W poszukiwaniu skarbów – Archipelag Skarbów
Get Adobe Flash player

W dniach 8 – 9 czerwca 2021 roku w naszej szkole został zrealizowany program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów’. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII

i VIII.

Działania programu były kompleksowe, obejmowały również spotkania z gronem pedagogicznym i rodzicami. Przesłaniem programu było uczenie zdrowego i mądrego stylu życia, zachęcanie młodzieży do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Trenerzy w ciągu 2 dni zamienili grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu. Młodzież poszukiwała szczęścia, trwałej miłości i realizacja w życiu własnych pasji

i marzeń.

Prowadzący wykorzystywali na zajęciach różnorodne metody m.in. udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka, ćwiczenia, głosowania, które uatrakcyjniły ich przebieg, przez co uczniowie uczestniczyli w nich aktywnie.

Założenia programu

Program Archipelag Skarbów opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, w którym przyjmuje się, że „treści programu muszą dotyczyć kluczowych rozwojowo tematów i uruchamiać głębokie, silne motywacje skłaniające do zgeneralizowanej zmiany postępowania” (Grzelak, 2009; ss. 322-362). Program odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w miłości i życiu osobistym oraz realizacją życiowych pasji.

Program jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących, które mają udokumentowany w badaniach związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań problemowych (Grzelak i in. 2015). Wzmacniane czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości (religijnym lub świeckim). Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki).

W programie wykorzystuje się następujące strategie profilaktyczne (Hansen, 1992; Kirby, 2002):

  • modyfikowanie przekonań normatywnych, zwiększanie osobistego zaangażowania na rzecz zdrowego stylu życia,
    • ukazywanie sprzeczności między wyznawanymi wartościami a podejmowaniem zachowań problemowych,
    • wskazywanie konsekwencji zachowań ryzykownych, wzmacnianie umiejętności poznawczych i społecznych (asertywność, krytyczna refleksja nad przekazem kultury masowej, radzenie sobie z własnymi emocjami).

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi wartościami oraz nad stylem życia. Służy temu nawiązanie dobrego kontaktu trenerów z młodzieżą, wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat dynamiki pracy z dużą grupą młodzieży, zachęcanie uczestników programu do zachowań prozdrowotnych i wprowadzania konkretnych pozytywnych zmian w swoim postępowaniu.

 źródło:https://program.archipelagskarbow.eu/index.php/o-programie-as/zalozenia-programu

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii