Get Adobe Flash player

Po powrocie ze zdalnego nauczania do szko?y, na lekcjach geografii, obie klasy 7, pracowa?y nad projektem edukacyjnym polegaj?cym na wykonaniu prezentacji lub filmu na temat Projekt 3-dniowej wycieczki klasowej do/po.... Celem projektu by?o poznanie ciekawych miejsc w naszym regionie. Mogli?my wybra? dowolny zak?tek z Dolnego ?l?ska i zgodnie z otrzyman? instrukcj? opracowa? projekt wycieczki w postaci prezentacji PP lub nagra? film. Kilka zespo?w zdecydowa?o si? na opracowanie wycieczki do Wroc?awia, inne wybra?y: Boles?awiec, Jawor, Szklarsk? Por?b?, Karkonosze, Gry Sowie czy Wa?brzych.

 

Na wykonanie projektu przeznaczyli?my 2 tygodnie. Ka?dy zesp? w okre?lonych odst?pach czasu musia? odsy?a? swoj? cz??? projektu do sprawdzenia do p. Ireny Wituszy?skiej. Na koniec, zanie?li?my nasze prace do p. Remigiusza Mocka, ktry sprawdzi? je pod wzgl?dem j?zykowym. W efekcie, powsta? jeden film i 14 prezentacji multimedialnych. Na zako?czenie pracy nad projektem, zobowi?zani byli?my do napisania sprawozdania i przedstawienia naszych prac przed specjalnie powo?anym jury oraz kolegami z obu klas sidmych.

 

Dzia?ania, w ktrych sami musieli?my opracowa? tras?, znale?? ceny, miejsca, nocleg i transport du?o nas nauczy?y. Nauczyli?my si? szybko wyszukiwa? dok?adne informacje, przek?ada? nasze my?li na pismo oraz prezentowa? projekty przed wi?ksz? liczb? osb. Zdobycie tych umiej?tno?ci warte by?o ka?dej minuty sp?dzonej przy projekcie. Mimo tego, ?e prezentowanie naszych prac przed innymi osobami by?o bardzo stresuj?ce, to do?wiadczenie z pewno?ci? przyda si? nam w wielu sytuacjach doros?ego ?ycia, cho?by w tak prozaicznych jak, planowanie wycieczki dla siebie lub wi?kszej grupy osb.

 

Du?ym wsparciem przy realizacji projektu byli nauczyciele. Nauczycielka geografii, p. Irena Wituszy?ska koordynator projektu, zawsze s?u?y?a pomoc? i radami jako osoba, ktra wiele z przedstawionych przez nas obiektw sama zwiedzi?a. Pomg? nam rwnie? nauczyciel j?zyka polskiego, p. Remigiusz Mocek, ktry sprawdzi? nasze prace. My?l?, ?e w imieniu obu klas sidmych mog? podzi?kowa? tym nauczycielom.

 

Maciej S?omi?ski

 

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii