REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 do KLASY I oraz do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W WIERCIENIU
Get Adobe Flash player

Rozpocz??a si? rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klasy I i do Punktu Przedszkolnego w Wiercieniu.

Poni?ej oraz w zak?adce REKRUTACJA, znajduj? si? wszystkie potrzebne informacje i wzory dokumentw.


Zasady i terminy rekrutacji TUTAJRead More

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ


Rodzice dziecka zamieszkuj?cego w obwodzie szko?y sk?adaj? tylko ZG?OSZENIE dziecka do klasy I (dotyczy dzieci zamieszka?ych w miejscowo?ciach: Raszwka, Gorzelin, Karczowiska, Raszowa, Raszowa Ma?a, Buczynka, Zimna Woda, Lisiec, Wiercie?, Bukowna).

Wszystkie dzieci zamieszka?e w obwodzie szko?y, ktrych rodzice z?o?yli druk ZG?OSZENIA do klasy I, s? automatycznie przyj?ci do naszej szko?y z mocy prawa. Nie trzeba zatem sk?ada? O?WIADCZENIA WOLI UCZ?SZCZANIA. Je?li natomiast kto? z rodzicw stwierdzi, ?e jednak dziecko b?dzie ucz?szcza? do innej szko?y, to wtedy prosimy o wype?nienie i niezw?oczne dostarczenie do szko?y druku rezygnacji z ucz?szczania.


Rodzice dzieci spoza obwodu sk?adaj? WNIOSEK o przyj?cie dziecka do kl. 1 i odpowiednie o?wiadczenia.


Jedynie: O?wiadczenie woli lub rezygnacj? sk?ada si? po og?oszeniu list kandydatw zakwalifikowanych do klasy I.PLIKI DO POBRANIA


ZG?OSZENIE dziecka do klasy I

WNIOSEK o przyj?cie dziecka do kl. 1 (dotyczy dzieci zamieszka?ych poza obwodem szko?y)O?wiadczenie o ucz?szczaniu rodze?stwa do tej samej placwki dla dzieci spoza obwodu


O?wiadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece
O?wiadczenie o zatrudnieniu


O?wiadczenie woli ucz?szczania do kl. 1Rezygnacja z ucz?szczania do kl. 1REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W WIERCIENIU

Rodzice dzieci ucz?szczaj?cych do Punktu Przedszkolnego w Wiercieniu wype?niaj? tylko DEKLARACJ? o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

PLIKI DO POBRANIA


DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

WNIOSEK o przyj?cie nowego dziecka do punktu przedszkolnego


O?wiadczenie o kontynuowaniu przez rodze?stwo...


O?wiadczenie o realizowaniu rocznego obowi?zkowego przygotowania przedszkolnego


O?wiadczenie o obj?ciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny


O?wiadczenie o zatrudnieniu


O?wiadczenie woli


Rezygnacja z przyj?cia


O?wiadczenie woli lub rezygnacj? z przyj?cia sk?ada si? dopiero po og?oszeniu list zakwalifikowanych kandydatw.


Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii